Program 2021

Programmet är under uppbyggnad och kan komma att förändras.
Seminarierna kommer samtliga vara tillgängliga i plattformen på tider som passar dig under tre månaders tid.

Ladda ner programmet som pdf

Live: 14 september

7:00

Inloggning och support

Läs mer
09:00

Inledning

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:05

Unga experter om rätten till hälsa

Läs mer
09:10

Varje barns rätt till hälsa

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:25

Barnrättsarbetet i Örebro kommun

Läs mer
09:35

Social bakgrund är avgörande för barns hälsa

Läs mer
10:05

Kaffepaus

Läs mer
10:25

Barn och ungas hälsa i Sverige – en överblick

Läs mer
10:55

Vad behöver vuxna veta för att kunna stötta barn under samhällskriser?

Läs mer
11:25

Barns självbestämmande och delaktighet och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter

Läs mer
11:48

Unga experter om rätten till hälsa

Läs mer
11:50

Regeringens arbete med barns rättigheter

Läs mer
12:00

Lunch

Läs mer
13:00

Barnets bästa – kan det användas som ett verktyg för att stärka barns rätt till hälsa?

Läs mer
13:35

B3 – Barnrättssnack: om papperslösa barns hälsa och levnadsvillkor

Läs mer
14:40

B5 – Barnrättssnack: Barn och ungdomar utsatta för våld i nära relation

Läs mer
15:45

B1 – Barnrättssnack: Efter behov eller bekvämlighet? – Vilka barn ger vi våra insatser till, de som har störst behov eller dem vi råkar få i knät?

Läs mer

Live: 15 september

08:30

Inledning

Läs mer
08:32

Unga experter om rätten till hälsa

Läs mer
08:35

Sverigesvepet – Digitaliseringens effekter

Läs mer
08:55

Unga sex och internet efter #metoo

Läs mer
09:25

EU:s strategi för barnets rättigheter

Läs mer
09:40

Alla tar ju inte ansvar- Barnkonventionen som lag under en samhällskris

Läs mer
10:00

Kaffepaus

Läs mer
10:20

Ett och ett halvt år med pandemin – hur har det påverkat barns fysiska, emotionella och sociala välbefinnande?

Läs mer
11:00

Physical Literacy – ett koncept och perspektiv för att öka barns fysiska aktivitet

Läs mer
11:30

Det här behöver vi for a better day

Läs mer
11:50

Tack för i år från livescenen

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
11:55

Avslutningsfilm med Unga experter

Läs mer
12:00

Lunch

Läs mer
13:00

B4 – Barnrättssnack: Behöver socialtjänsten skifta fokus från behov till rättigheter?

Läs mer
14:05

B2 – Barnrättssnack: Barns rätt till kostnadsfri vård

Läs mer
15:10

B6 – Barnrättssnack: Vilken kunskap och vilka strukturer krävs för att fler barn i familjer med missbruk nås av stöd?

Läs mer

Seminarier 2021

1 – Hur påverkar migration, trångboddhet och levnadsomständigheter det lilla barnets hälsa?

Läs mer

4 – Suntprat – Går det att prata sig till psykisk hälsa?

Läs mer

7 – Vad gäller när vårdnadshavare inte är överens om vad som krävs för barnets bästa hälsa?

Läs mer

10 – Digitalt verktyg, SES, Samarbete efter skilsmässa, till föräldrar (och nästa år även till barn) för att förebygga att barn far illa vid skilsmässor och separationer

Läs mer

13 – Elever med vissa funktionsnedsättningar – Vad vet vi om deras psykiska hälsa och trygghet som främjande faktor för psykiskt välbefinnande i skolan

Läs mer

16 – Basprogrammet med tillhörande gruppspår – Utbilda hela arbetsplatsen om våldets negativa hälsokonsekvenser och barns rätt till stöd och behandling

Läs mer

19 – Schysst på nätet – hur vi främjar en god nätkultur och förebygger mobbning

Läs mer

24 – Handbok för barns delaktighet och inflytande

Läs mer

27 – Blöjfri tidigt – en rättighet för barn

Läs mer

31 – De säger att vi inte rör på oss – Hur samhället kan ge barn bättre förutsättning för fysisk aktivitet

Läs mer

34 – Första året med pandemin – Hur har pandemin påverkat barns mående och utsatthet?

Läs mer

37 – Det är mitt liv – om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida partner

Läs mer

40 – Vad tänker ungdomar i Östergötland om Coronapandemin, psykisk ohälsa och hur man vill söka vård?

Läs mer

43 – Snacka om livet – ett koncept för att främja existentiell hälsa

Läs mer

46 – Samverkan för barnets rätt till hälsa

Läs mer

49 – Vilka utmaningar möter familjer som kommer på anknytning till ensamkommande barn ur ett barnfokus?

Läs mer

53 – Hur kan vi skapa hälsosamma och inkluderande lärmiljöer för alla elever?

Läs mer

56 – Barn, sexuella övergrepp och pandemin

Läs mer

60 – Childrens Program – ett förebyggande stödprogram för barn 7 – 12 år med ett strakt familjeperspektiv samt utbildning till ledare i metoden

Läs mer

63 – Hur skapar SiS bättre anpassad vård för ungdomar med omfattande neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik?

Läs mer

66 – Det är alltid okej att vara den man är!

Läs mer

69 – Barn gör barnrättsplan i Göteborgs Stad

Läs mer

2 – Att kunna uttrycka sina behov i kontakt med socialtjänsten – Kan spelmekanismer i en app få barn att berätta hur de mår?

Läs mer

5 – Stopp! Min kropp! – skolmaterial

Läs mer

8 – Rätt att veta! en utbildning som gör skillnad för unga som är nya i Sverige

Läs mer

11 – Varannan Vecka

Läs mer

14 – Rätt att leva – inte bara överleva

Läs mer

17 – LÖSA! Lösningar för delaktiga och trygga barn

Läs mer

22 – Alla ungas rätt till psykisk hälsa och personlig utveckling – stärkande arbete med unga i en hederskontext!

Läs mer

25 – Prövning av barnets bästa / Barnkonsekvensanalyser inom hälso- och sjukvården – Ett praktisk exempel

Läs mer

28 – Dans för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor; effekter på somatiska och emotionella symtom. En randomiserad kontrollerad studie

Läs mer

32 – Forskning med fokus på barns rätt till hälsa genom främjande insatser, skydd och delaktighet

Läs mer

35 – Långvariga effekter av Covid-19 hos barn och ungdomar- vad har vi lärt oss och vad behöver vi göra?

Läs mer

38 – Upplevt stöd från familj, skola och vänner bland elever i samhällsvård

Läs mer

41 – DIG Child ett digitalt metodverktyg för ökad delaktighet

Läs mer

44 – Artikel 24 från ett tillsyns- och tillståndsperspektiv

Läs mer

47 – Våra lärdomar om de unga flyktingarna 2015-2020. Om psykisk ohälsa, självmord, rättsosäkerhet och volontärarbete

Läs mer

51 – Vi måste börja prata om ODD/trotssyndrom! Om vikten av att få rätt stöd och behandling för barn med trotsproblematik

Läs mer

54 – Hållbar systematisk struktur för barnet bästa inom BUP Stockholm – ett inspirerande exempel

Läs mer

58 – Min tur att berätta, barns röster om att leva med våld

Läs mer

61 – Att bemöta barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Läs mer

64 – Var ska jag hamna? – röster från placerade barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Läs mer

67 – När de unga visar vägen

Läs mer

70 – Barncentrerad AI – Risker och möjligheter för barns hälsa med artificiell intelligens

Läs mer

3 – Dans för Hälsa – en forskningsbaserad insats

Läs mer

6 – Närvarofrämjande arbete i praktiken – fokus på organisation, systematik, relationer och samverkan

Läs mer

9 – DOIT (Delaktighet, Organisering, Inkludering och Trygghet) – Idrott och fritid som nyckel till barns hälsa

Läs mer

12 – Barnråd

Läs mer

15 – Vill du? – att främja sexuell hälsa och motverka sexuella övergrepp i skolan

Läs mer

18 – Response-Based Practice – Ett verktyg för att stärka och synliggöra barns motstånd till våld

Läs mer

23 – Barnrättsdetektiverna – ett digitalt läromedel om barnkonventionen skapat tillsammans med barn

Läs mer

26 – BarnSäkert-2 – ett förebyggande samarbete för en barndom fri från våld och försummelse

Läs mer

29 – ”Inte konstigt att man mår dåligt”

Läs mer

33 – Får man älska en förälder som har mördat?

Läs mer

36 – Våld och vårdnad

Läs mer

39 – Ett möte mellan forskning och praktik

Läs mer

42 – Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan, ett utökat hembesöksprogram42 – Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan, ett utökat hembesöksprogram

Läs mer

45 – Folktandvården och Barnhälsovården i Region Uppsala hjälps åt med barn som uteblir

Läs mer

48 – Den onödiga flyktingkrisen. Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

Läs mer

52 – Barn och unga med funktionsnedsättning mitt i en pandemi

Läs mer

55 – Stöd för att kunna ge barn med flerfunktionsnedsättning förutsättningar till god hälsa

Läs mer

59 – EDY-CARE-projektet. Innovativa metoder och verktyg för för att främja psykisk hälsa och välbefinnande samt ökad social inkludering av unga omsorgsgivare

Läs mer

62 – Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem och HVB

Läs mer

65 – Stöd till barn och unga som lämnar placering i samhällsvård

Läs mer

68 – Backa barnet – för bästa möjliga start i livet

Läs mer

20. Placerade barn och ungs tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholms län

Läs mer