31 – De säger att vi inte rör på oss – Hur samhället kan ge barn bättre förutsättning för fysisk aktivitet

Åldersövergripande arbete
Elina Johnsson, Bris

Sammanfattning: Det är välkänt att fysisk aktivitet har en tydlig koppling till den psykiska hälsan. Att ge barn förutsättningar för att kunna röra på sig i sin vardag är viktigt, inte bara för det enskilda barnet utan även för att bygga ett hållbart samhälle, idag och i framtiden. Dessutom vill 1 av 3 barn röra sig mer än de gör idag – så vad hindrar dem?

Beskrivning: Barnets möjligheter till fysisk aktivitet är till stor del beroende av tillgänglighet. Men med mindre tid för fri rörelse och avsaknad av trygga, tillgängliga och stimulerande miljöer kan möjligheten till fysisk aktivitet för barn bli lidande. Precis som för vuxna går mycket av barnets vakna tid idag åt till att vara stillasittande, exempelvis sittande med skolarbete eller i biltransporter. Barnets möjlighet till fysisk aktivitet kan också hämmas av att miljöer är otrygga och farliga, familjens ekonomiska förutsättningar, avsaknaden av närliggande natur och grönområden eller att det offentliga rummet direkt eller indirekt exkluderar barnets närvaro.

Låg fysisk aktivitet har blivit vanligare och det får konsekvenser för barnets hälsa. Vi vet idag att fysisk aktivitet är en förutsättning för barnets hälsa. Vi vet också att bästa uppnåeliga hälsa är varje barns rättighet enligt barnkonventionen. I ett försök att stärka arbetet med att tillgodose barns rättigheter i Sverige blev barnkonventionen dessutom gällande lag den 1 januari 2020.

Utgångspunkten för rapporten som presenteras handlar om att belysa barnets fysiska aktivitet som en förutsättning för hälsa. Trots stöd av både forskning och lagar lever många barn idag i en verklighet där deras reella möjlighet till att röra på sig är begränsad. Det kan handla om storleken på skolgårdars fria lekytor eller om antal idrottslektioner i skolan. Det kan också handla om hur trygga och säkra olika grupper av barn är när de rör sig fritt inom sitt eget bostadsområde.

Anknytning till artikel 24: Föreläsningen har en direkt koppling till artikel 24 om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Den handlar om vikten av fysisk aktivitet för barns hälsa och välmående, och framförallt om hur samhället kan skapa bättre förutsättningar för barn att röra på sig – nu och i den närstående framtiden.