49 – Vilka utmaningar möter familjer som kommer på anknytning till ensamkommande barn ur ett barnfokus?

Åldersövergripande arbete
Lady-France Mulumba och Emma Sköld, SOS Barnbyar

Sammanfattning: För många ensamkommande ungdomar är det en stor dröm att få bo ihop med sin familj igen. Men i många fall leder familjeåterförening till ett stort ansvar för ungdomen och påfrestningar på familjerelationerna. Därför startar vi med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden ett familjestärkande program för att stödja återförenade familjer i etableringsprocessen.
Vi kommer att visa ett panelsamtal som diskuterar erfarenheter från SOS Barnbyars arbete med familjer som kommer på anknytning till ensamkommande barn.

Beskrivning: SOS Barnbyar i Göteborg driver sedan år 2020 ett AMIF-finansierat projekt som riktar sig till familjer som kommer på anknytning till ensammkommande barn och unga. I en kartläggning som SOS Barnbyar gjorde med stöd av Jämnställdhetsmyndigheten så visades det på ett stort behov av stöd under den första tiden i Sverige i frågor som berör bostad, hälsa, föräldrarollen och ekonomi. I rapporten framkom även ett behov av en samordnande funktion för att underlätta i etableringsprocessen. Projektet ska övergå i ordinarie verksamhet som tar fasta på de erfareheter som gjorts när projektet är slut.
Här får du höra ett samtal kring de utmaningar som SOS Barnbyar ser att familjer stöter på under sin första tid i Sverige inom områdena hälsa, bostad, föräldraskap och ekonomi. Du kommer få en inblick i de luckor som finns i samhället när det gäller kontakt med myndigheter under en etableringsprocess för just den här målgruppen. Fokus under panelsamtalet kommer att vara på barns rättigheter.

Anknytning till artikel 24: Rapporten som är resultatet av kartläggningen som gjordes visade att anknytningsbarnet/ungdomen påverkades starkt negativt av det ökade och stundtals orimliga ansvar som lades på barnet/ungdomen. Psykisk ohälsa var vanligt förekommande. Detta är grunden till att det familjestärkande programmet startade.