Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor

Det är skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Vad betyder detta för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)?

Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller etniska ursprung. FN:s kommitté för barnets rättigheter sammanfattade slutsatser konstaterar att det finns brister i hur Sverige implementerar Barnkonventionen i praktiken. Kommittén uppmanar Sverige till att förstärka insatserna mot diskriminering, att barnets bästa ligger till grund i alla beslutsprocesser, och att barnet får sin röst hörd i praktiken.

Barnkonventionens ställning i Sverige är nu närmare än någonsin att stärkas genom att regeringens avsikt är att den ska bli en del av svensk lagstiftning, vilket kommer ställa än högre krav på att Barnkonventionen genomsyrar allt praktiskt arbete med barn.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 1 antagen den 10 december 1948

Enligt barnkonventionens artikel 2 ska alla rättigheter i barnkonventionen gälla varje barn inom statens jurisdiktion utan åtskillnad av något slag. Barnrättskommittén menar att det betyder att man aktivt måste identifiera de individuella barn och grupper av barn för vilka förverkligandet av rättigheterna kan kräva särskilda åtgärder, att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att upptäcka och ge företräde åt marginaliserade och missgynnade grupper av barn för att alla rättigheter som garanteras i barnkonventionen ska gälla för alla barn inom statens jurisdiktion.

Barnrättskommittén menar att för att uppnå verklig jämställdhet bör grupper av barn som är berättigade till särskilda åtgärder identifieras och offentliga budgetar användas för att garantera alla barns jämlika rättigheter. De menar även att ansvariga bör anstränga sig extra för att rådgöra med barn som har svårigheter att komma till tals enligt artikel 12, inklusive barn i utsatta situationer.

Enligt artikel 4 ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten t.o.m. vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser. I tider av ekonomisk kris, får regressiva åtgärder endast övervägas efter bedömning av alla andra alternativ och se till att barn är de sista att påverkas, särskilt barn i utsatta situationer.

Rätten till liv och utveckling, artikel 6, ska ses som en helhet, som omfattar barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling och realiserandet bör syfta till att uppnå en optimal utveckling för alla barn. Barn har olika behov i olika stadier av barndomen. För att garantera alla barn samma möjlighet till utveckling krävs därför olika typer av insatser vid olika åldrar och för olika grupper av barn.

Inför Barnrättsdagarna 2018 efterlyser vi nationella, regionala och lokala exempel på hur vi kan säkerställa att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda utifrån deras behov för att de ska ges grundförutsättningarna för att delta i samhället på lika villkor enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Övergripande frågeställningar för konferensen är vad som krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barnkonventionen och andra relevanta internationella konventioner som rör barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och vilka praktiska konsekvenser det får för olika yrkesgrupper och verksamheter. (Exempelvis inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende)

Inför Barnrättsdagarna 2018 vill vi ta del av era erfarenheter och goda exempel på hur vi kan säkerställa att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda för att delta i samhället på lika villkor enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning. Ansökningsomgången för 2018 stänger den 30 oktober 2017.

Läs mer om ansökningskriterierna här 

Boka in 24-25 april 2018 i din kalender redan nu!

Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen.

Vill du redan nu anmäla ditt intresse?

Fyll i din e-postadress i det gula fältet längst ner på sidan så får du information skickad direkt till dig.

OBS! Gäller inte som anmälan till konferensen!

Här kan du ladda ner informationen som pdf