Tema 2020: Varje barns rätt till utveckling

Den 1 januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som svensk lag vilket vi ser som positivt. Nu behöver vi tillsammans ta fler steg, rusta och se över våra verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. Är jag, du, vi och alla andra redo?

Ladda ner informationen som pdf

Artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling är en av Barnkonventionens grundläggande principer och ska därmed appliceras på alla artiklar i konventionen. Det innebär att i tolkningen och förverkligandet av andra artiklar, t.ex. rätten till utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och fritid samt till konventionens särskilda skyddsartiklar ska barnets rätt till liv och utveckling vara vägledande. I alla beslut som rör barn behöver frågan ställas: Gynnar beslutet barnets utveckling eller hindras barnet i sin utveckling?

Övergripande frågeställningar för Barnrättsdagarna 2020 är varje barns rätt till utveckling och barnkonventionen som lag – vad innebär det för olika samhällssektorer, verksamheter, inom olika yrken? Vilka förändringar behöver göras? Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

Artikel 6 omfattar samtliga utvecklingsaspekter, och att ett barns hälsa och psykosociala välfärd i många avseenden är beroende av varandra. Båda kan hotas av dåliga levnadsförhållanden, vanvård, okänslig eller kränkande behandling och begränsade möjligheter för att förverkliga sin mänskliga potential. Yngre barn som växer upp under svåra förhållanden kräver särskild uppmärksamhet. Kommittén påminner konventionsstaterna (och andra berörda parter) om att rätten till överlevnad och utveckling bara kan genomföras med ett helhetsperspektiv, genom att alla andra bestämmelser i konventionen verkställs, till exempel rätten till hälsa, näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning, social trygghet, en adekvat levnadsstandard, en hälsosam och säker miljö samt utbildning och lek (artikel 24, 27, 28, 29 och 31).[1]

Sett i ett vidare perspektiv innebär rätten till utveckling bland annat:

  • En rätt för barnet att få sina grundläggande behov tillgodosedda
  • Barnet har rätt till omvårdnad och skydd
  • Barnet har rätt till utbildning, fritid, lek och vila
  • Barnet har också rätt till kärlek och trygghet i sin familj
  • Barnet har rätt att få utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov
  • Barnet har rätt att få ta ansvar och påverka sin situation i relation till ålder och mognad
  • samt att efterhand få frigöra sig från beroende av föräldrarnas/vårdnadshavarnas bestämmande rätt

Barnrättskommittén tolkar ”hälsa och utveckling” i ett bredare perspektiv än bara begränsat till de bestämmelser som definieras i artikel 6 (rätten till liv, överlevnad och utveckling) och artikel 24 (rätten till hälsa) i konventionen. Enligt barnrättskommittén är det flera grundläggande mänskliga rättigheter som behöver främjas och skyddas för att barn och ungdomar ska få åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa, utvecklas på ett balanserat sätt och vara tillräckligt förberedda på att gå in i vuxenlivet och anta en konstruktiv roll i sina samhällsgemenskaper och i samhället i stort.

Att skapa en säker och stödjande miljö innebär att inrikta sig på attityder och handlingar både i barnets  närmiljö – familj, kamrater, skolor och samhällstjänster – och i den allmänna miljön, som skapas av bland annat ledare för samhällsgemenskaper och religiösa grupper, medier, samt nationell och lokal politik och lagstiftning. Att främja och tillämpa konventionens bestämmelser och principer, särskilt artikel 2–6, 12–17, 24, 28, 29 och 31, är viktigt för att garantera rätten till hälsa och utveckling.

Det är i första hand vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Det innebär dock inte att samhället kan undandra sig sitt ansvar. Föräldrarna skall ges lämpligt bistånd då de fullgör sitt ansvar för barnets rätt till utveckling samt den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Enligt barnkonventionen ska staten säkerställa barnets rätt till liv och utveckling till det yttersta av sin förmåga. Barnets rätt på denna punkt är med andra ord beroende av att det avsätts ekonomiska resurser. När föräldrarnas omsorgsförmåga sviktar har barnet rätt till skydd och stöd.

Sedan Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1991 har vi varit folkrättsligt bundna att implementera och följa Barnkonventionen. Det är staten som tar på sig skyldigheten, men alla samhällssektorer, måste engageras i uppgiften att genomföra konventionen. När barnkonventionen nu blir en faktisk del av den svenska lagstiftningen kan den användas i det svenska rättsväsendet.

Olika åldrar har olika behov

Barnrättsdagarna 2020 kommer ha särskilt fokus på de olika utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma möter gällande barn i olika åldrar. Barnkonventionen gäller alla barn som vistas inom Sveriges gränser men åldersgrupperna 0-6, 7-12 och 13-18 kan ha olika behov, olika förutsättningar.

Enligt barnkonventionen ska alla barn, även de allra minsta, respekteras som personer i sig själva. Yngre barn bör erkännas som aktiva medlemmar i familjer, gemenskaper och samhällen, med egna angelägenheter, intressen och åsikter.

För att kunna utöva sina rättigheter har yngre barn särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell omsorg och lämplig vägledning, liksom tid och utrymme för social lek, utforskning och inlärning. Ungdomstiden för med sig andra behov och utmaningar kopplat till rätten till utveckling. Ungdomstiden kännetecknas av snabba fysiska, kognitiva och sociala förändringar, inklusive sexuell och reproduktiv mognad, och en gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende och roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya färdigheter.

På Barnrättsdagarna 2020 vill vi lyfta hur vi kan arbeta rättighetsbaserat så att alla barn oavsett ålder får sin rätt till utveckling tillgodosedd enligt barnkonventionen. Hur kan vi arbeta konstruktivt? Hur kan vi skapa goda förutsättningar för både barn, föräldrar och yrkesverksamma att genomföra barnkonventionens artikel 6?

Barnrättsdagarna 2016 hade temat ”barnkonventionen som lag i praktiken”. Barnrättsdagarna 2020 kommer återigen belysa barnkonventionen som lag men nu med fokus på rätten till utveckling och med mer kunskap om den faktiska lagstiftningen, lagstiftarens avsikter och tolkningar.

Tillsammans tar vi ett brett grepp om frågeställningarna och diskuterar hur vi kan lyfta oss så att barnkonventionen i praktiken gäller ALLA barn som vistas i vårt land.

[1] https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-07-genomforandet-av-barnets-rattigheter-under-tidig-barndom.pdf s. 6