Program 2019

Ladda ner alla seminarietexter i sin helhet i form av en Abstracts bok här

Ladda ner programmet i utskriftsvänlig kortversion här

Dag 1: 9 april

9:00

Inledning och välkommen till Barnrättsdagarna 2019!

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
09:15

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

Läs mer
09:30

Antiagalagen 40 år – hur har det gått?

Läs mer
09:35

Barn utsatta för våld i Sverige – vilka är de mest våldsutsatta och vilka är konsekvenserna?

  • Carolina Jernbro
Läs mer
10:20

Förmiddagskaffe

Läs mer
10:40

Barn i kontakt med socialtjänsten

Läs mer
11:35

Lunch

Läs mer
13:00

1b Barn och trauma

Läs mer

1d Att skapa nya insatser med och för barn inom socialtjänsten

Läs mer

1f Våld i hederns namn – om vikten av att bestämma över sitt liv

Läs mer

1a Rättigheter för alla oavsett funktionsförmåga

Läs mer

1g Workshop Barnrätt i praktiken

Läs mer

1h Workshop Etik och delaktighet för barn i utsatta situationer

Läs mer

1c Umgängesstöd och samtalsmodell för barn i separationer/vårdnadstvister

Läs mer

1e Barn och ungas delaktighet

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15

2a När föräldrar har ett missbruk

Läs mer

2d Föräldraskapsstöd och föräldrars syn på barnuppfostran

Läs mer

2f Ensamkommande – om tiden i Sverige och vid återvändande

Läs mer

2b Barns och ungas röster om våld och övergrepp

Läs mer

2g Workshop Barn som placeras efter att ha upplevt våld i familjen

Läs mer

2h Workshop Gemensam kraft mot den växande psykiska ohälsan

Läs mer

2c Socialstyrelsen – två kunskapsstöd

Läs mer

2e Pornografi och sexuella övergrepp mot barn

Läs mer
15:15

Eftermiddagskaffe

Läs mer
15:45

Föräldrarätten och barns rätt att komma till tals

Läs mer
16:15

Lika läge för alla?

Läs mer
16:45

Aktivitetspaus

16:55

Svåra upplevelser i barndomen och dess påverkan på barns utveckling

Läs mer
17:30

Mingel

Läs mer

Dag 2: 10 april

8:30

Godmorgon

Läs mer
08:55

Stora Priset

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
9:35

MVP – om arbetet med unga mentorer mot våld i skolan

Läs mer
09:50

Aktivitetspaus

Läs mer
10:00

Att vara barn när föräldrarna tvistar om vårdnad, boende eller umgänge

Läs mer
10:30

Förmiddagskaffe

Läs mer
11:00

3b Utbildning och gruppverksamhet vid separation och vårdnadstvist

Läs mer

3c Utredning och samverkan för barnets bästa

Läs mer

3g Workshop Föräldrars föräldraansvar kontra barnets bästa

Läs mer

3a Barnahus för barn utsatta för våld och övergrepp

Läs mer

3d Stärka barns röster och förebygga konflikt mellan föräldrar

Läs mer

3h Workshop Barnens rättigheter ingens ansvar – allas ansvar!

Läs mer

3f Traumatisering hos barn – Väck den björn som sover!

Läs mer

3e Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter

Läs mer
12:00

Lunch

Läs mer
13:00

4d Att fråga om våld

Läs mer

4c Barnkonventionen som lag – hur blir det för barn i utsatta situationer?

Läs mer

4g Workshop Att främja all barns förmåga att möta utmaningar och utvecklas

Läs mer

4a Tidiga insatser – under graviditet och den första tiden hemma

Läs mer

4e Ensamkommande & nyanlända – hälsa och insatser

Läs mer

4h Workshop Unga röster i Soc

Läs mer

4b Medling & samverkan för att minska konflikter mellan föräldrar

Läs mer

4f Samverkan och barns röster om socialtjänsten

Läs mer
14:00

Paus och förflyttning

14:15

5a Insatser när barn har utsatts för våld i hemmet

Läs mer

5c Människohandel och den nya sexualbrottslagstiftningen

Läs mer

5f Inspektion, tillsyn och vårdmiljöns betydelse

Läs mer

5g Workshop Barnets bästa – vackra ord eller vasst verktyg?

Läs mer

5d Barn på flykt och barn utan papper – utsatta för våld

Läs mer

5h Workshop Hur skapar vi förutsättningar för barns rättigheter i socialtjänsten?

Läs mer

5b Att lyssna till barn – barnkonsultationer och strukturerad familjeterapi

Läs mer

5e Barn till frihetsberövade

Läs mer
15:15

Paus och förflyttning

15:45

Barnkonventionen och vägen vidare

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
16:15

Avslutning och tack för i år

  • Cecilia Sjölander
Läs mer
16:20

Kaffe to-go

Läs mer

Ladda ner alla seminariepresentationer i form av en Abstracts bok

Ladda ner programmet i utskriftsvänlig kortversion