2h Workshop Gemensam kraft mot den växande psykiska ohälsan

 Gemensam kraft mot den växande psykiska ohälsan

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Pernilla Danielsson och Hanna Burnesson, PART, samverkansenhet mellan socialtjänst och skola i Helsingborg och Landskrona samt hälso- och sjukvård inom Region Skåne

Utifrån kategorierna ”normalisering”, ”självomsorg” och ”åtgärd från professionerna” vill vi hålla en samskapande workshop om att stävja den ökande upplevda psykiska ohälsan hos ungdomar. Workshopen kommer att utgå ifrån designmetoder där vi ska bygga på deltagarnas erfarenheter, behov, goda exempel, och nya idéer. Alla professioner behövs!

PART – Preventivt arbete tillsammans – är en samverkansenhet mellan skola och socialtjänst i Helsingborg och Landskrona samt hälso- och sjukvården inom Region Skåne, främst Barn och ungdomspsykiatrins Första linje. Under 2017 – 2018 har Parts arbetande nätverket kritiskt diskuterat och utmanat mediebilden för att nyansera rådande uppfattningar kring ungdomars psykiska hälsa samt skapa en samsyn mellan våra organisationer. Vi har talat med elever i årskurs 9, kartlagt utbudet av insatser riktat mot ungdomar i behov av stöd i våra städer, och tagit del av relevanta forskningsöversikter. Arbetet vilar främst på barnkonventionens artiklar 3, 12, 24 och 27 samt den helhetssyn på barnet som barnkonventionen förmedlar. Utifrån detta material har vi landat i en ansats där arbete kring psykisk hälsa delas upp i tre kategorier; Normalisering, Självomsorg och Åtgärd från professionella. Detta för att ungdomar ska få rätt hjälp av rätt instans, på rätt nivå och i rätt omfattning. Genom normalisering och självomsorg vill vi nå ut på bredden till alla ungdomar, medan åtgärder från professionerna ska användas för de ungdomar vars psykiska tillstånd kräver det.

Utifrån dessa tre kategorier vill vi skapa en workshop där deltagarna själva kan bidra till att identifiera behov och goda exempel på hur vi tillsammans kan förebygga fortsatt ökad utveckling av psykisk ohälsa. Workshopen kommer att använda sig av co-creation-metoder för att samkapandet ska upplevas som kreativt och inspirerande.

Normalisering

Normalisering handlar om att nyansera bilden av psykisk hälsa och normalisera känsloreaktioner, och där har vi vuxna ett ansvar. Ökad kunskap till vuxna skapar bättre förutsättningar för att kunna axla vuxenrollen såsom tex nya former av föräldrastöd.

Självomsorg

Självomsorg handlar om att rusta barn och ungdomar genom att ge dem kunskap och verktyg att kunna leva ett gott och hälsosamt liv.

Åtgärder från professionerna

Åtgärder från professionella handlar om att de ungdomar som verkligen behöver åtgärder från professionerna ska kunna få det så snabbt som möjligt. Idag finns redan ett stort utbud av hjälp till ungdomar med psykisk ohälsa; utmaningen är att se till att det är just de ungdomar som verkligen är i behov av dessa åtgärder också nås av denna hjälp.