Tema 2025: Barnet som rättighetsbärare och barnets bästa

För att barn ska få sin fulla status som rättighetsbärare måste barnet komma till tals, bli hörd och få sina synpunkter beaktade. Barnets bästa måste också respekteras i alla beslutsprocesser som rör barn.

Varje barn är unikt och har egna rättigheter. Varje barn har rätt till skydd mot alla former av våld, rätt att komma till tals och barnets bästa ska sättas i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Synen på barnet som sin egen rättighetsbärare är inte alltid självklar. Barnkonventionens rättsliga ställning som svensk lag innebär att barnets rättigheter har samma status och gäller på samma sätt som övriga lagar i Sverige, såsom socialtjänstlagen, skollagen och föräldrabalken.

Barnets bästa är en rättighet, en princip och ett tillvägagångssätt. Barnrättskommittén menar att barnets delaktighet, rätten att bli hörd och rätten att få sina synpunkter beaktade är en förutsättning för att uttolka vad som är barnets bästa. Barnets bästa är en av grundprinciperna i barnkonventionen och ska enligt barnrättskommittén finnas med i tolkningen av alla de andra artiklarna. Utan barnets delaktighet, rätten att bli hörd och rätten att få sina synpunkter beaktade är det svårt att uttolka vad som är barnets bästa. För att kunna sätta barnets bästa i främsta rummet krävs att de som ska göra bedömningen har hela bilden av barnets situation klar för sig. Om inte barnet blir delaktigt och får möjlighet att komma till tals riskerar stora delar av bilden att aldrig komma fram eller tappas bort på vägen.

I praktiken innebär barnkonventionen bland annat följande saker: Alla barn har samma rättigheter. Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla barn. Barnets bästa ska alltid beaktas först. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. Barn ska få bli hörda i frågor som rör dem, om de vill. Barn har rätt till en egen identitet, att bilda och fritt uttrycka egna åsikter. Enligt artikel 3 i Barnkonventionen, som är en av de fyra grundprinciperna, ska alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

På Barnrättsdagarna 2025 kommer vi titta särskilt på barn som rättighetsbärare och barnets bästa, vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Boka in 1-2 april 2025 i din kalender redan nu!

Ladda ner informationen som utskriftsvänlig pdf