Tema 2013: Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande

Tema för 2013 års Barnrättsdagar är delaktighet och inflytande. Artikel 12 i barnkonventionen är en av de grundläggande principerna och slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade.

Tillsammans med de övriga grundprinciperna uttrycks i barnkonventionen en syn på barn som utgår från att barn och unga är fullvärdiga individer med unika kunskaper och erfarenheter vilka ska bemötas med respekt. Staten, inklusive regering, riksdag, statliga myndigheter, landsting och kommuner, har i sin verksamhet det yttersta ansvaret för att öka barns och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande över beslut och verksamheter som påverkar dem. Att skapa sådana möjligheter handlar om att barns och ungas perspektiv tas tillvara när styrdokument formuleras, verksamheter och insatser planeras och genomförs, och i det individuella mötet mellan barn och vuxna.

Barnrättsdagarna 2013 kommer att beröra ett antal spänningsfält som kan uppstå mellan rätten till skydd och rätten att göra sin röst hörd. Andra aspekter är inflytande med hänsyn till ålder och mognad och etiska frågor.