Barnrättsdagarna 2016 kommer ha temat:

Barnkonventionen som lag i praktiken

Nu är det dags att ta tag i frågan om hur praktiken påverkas när FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag.  Hur förändras Sverige när barnkonventionen blir lag.

Barnkonventionen är nu närmare än någonsin att bli en del av svensk lagstiftning. Enligt artikel 4 i barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För vissa rättigheter ska staten till och med vidta åtgärder till det yttersta av sina tillgängliga resurser.

Hur kommer barnkonventionen som lag påverka det svenska samhället ur ett juridiskt och politiskt perspektiv? Vilka förändringar måste till i förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsen för att tillämpa artiklarna i barnkonventionen?

I dagsläget är vi är folkrättsligt bundna av Barnkonventionen eftersom vi har ratificerat den. När en stat ratificerar barnkonventionen förbinder den sig enligt internationell rätt att genomföra den. Det är staten som tar på sig skyldigheten, men alla samhällssektorer, även barnen, måste engageras i uppgiften att genomföra konventionen, enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter (kommittén). Enligt kommittén är det av grundläggande betydelse att säkerställa att all nationell lagstiftning stämmer överens med konventionen och att konventionens principer och bestämmelser ska kunna tillämpas direkt och genomföras på ett lämpligt sätt. Ett antal åtgärder är även nödvändiga för att genomföra konventionen i praktiken, såsom utveckling av särskilda strukturer och tillsyn, utbildning och andra verksamheter inom statsförvaltning, parlament och rättsväsende på alla nivåer.[1]

Övergripande frågeställningar för konferensen är vilka förändringar som kommer att krävas inom olika samhällssektorer för att leva upp till Barnkonventionens stärkta ställning som lag och vilka praktiska konsekvenser detta får inom olika yrken och på olika nivåer.

Exempel på frågeställningar som kommer att belysas:

  • Hur påverkas Sverige på nationell nivå
  • Hur påverkas olika samhällsstrukturer/arenor
  • Hur påverkas den egna organisationen
  • Hur påverkas jag i min yrkesroll
  • Hur påverkas barnen

Tillsammans tar vi ett brett grepp om frågeställningarna och diskuterar hur vi kan lyfta oss så att barnkonventionen gäller ALLA barn som vistas i vårt land.

Vi ses på Barnrättsdagarna 2016!

Boka in 12-13 april 2016 i din kalender redan nu!

Inför Barnrättsdagarna 2016 efterlyser vi goda exempel som kan inspirera till fortsatt utvecklingsarbete när det gäller förverkligande av barnets rättigheter. Det finns redan många initiativ, projekt och utvecklingsarbeten som med ett tydligt barnrättsperspektiv driver på en förändring av barns livsvillkor.

Läs mer om hur du kan ansöka om att hålla en föreläsning här

Vill du redan nu anmäla ditt intresse?

Fyll i din e-postadress i intresseanmälanfältet här nedan eller skicka ditt namn och din e-postadress till barnrattsdagarna@live.se så får du information skickad direkt till dig. OBS! Gäller inte som anmälan till konferensen!

Här kan du ladda ner informationen som pdf

 

[1] CRC/CG/2003/5, punkt.1 (Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2003) Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4,42 och 44.6)), Handbok om barnkonventionen, UNICEF, 2008