Tidigare teman

Här kan du se tidigare teman på Barnrättsdagarna genom åren.

2020

Övergripande för Barnrättsdagarna 2020 är barnets rätt till utveckling och barnkonventionen som lag – vad innebär det för olika samhällssektorer, verksamheter, inom olika yrken? Vilka förändringar behöver göras? Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?

2019

På Barnrättsdagarna 2019 tittade vi särskilt på barn i utsatta situationer kopplat till våld, separationer & vårdnadstvister samt barn i kontakt med socialtjänsten. Det finns flera orsaker till att barn och unga befinner sig i utsatta situationer. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk. Andra bor i utsatta områden eller i familjer med små resurser. Utsattheten i situationen beror ofta på omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Barn i utsatta situationer befinner sig i alla delar av samhället,
i olika kontexter.

2018

Alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Det är skillnader i uppväxtvillkor beroende på var i landet barn bor. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Vad betyder detta för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)? Övergripande frågeställningar för konferensen är vad som krävs, inom olika samhällssektorer, för att leva upp till Barnkonventionen och andra relevanta internationella konventioner som rör barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och vilka praktiska konsekvenser det får för olika yrkesgrupper och verksamheter. (Exempelvis inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende)

2017

Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering. För barn som har kommit till Sverige med eller utan sina familjer från andra länder är alla artiklar i barnkonventionen aktuella. Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller etniska ursprung (Artikel 2). Barn på flykt har rätt till sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden (Artikel 8) samt rätt till skydd och bistånd (Artikel 22).

2016

Barnkonventionen som lag i praktiken. Hur förändras Sverige när barnkonventionen blir lag. På Barnrättsdagarna 2016 diskuterade vi hur barnkonventionen som lag kommer påverka det svenska samhället ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. Övergripande frågeställningar för konferensen var vilka förändringar som kommer att krävas inom olika samhällssektorer för att leva upp till Barnkonventionens stärkta ställning som lag och vilka praktiska konsekvenser detta får inom olika yrken och på olika nivåer.

 

2015

Diskriminering och kränkande behandling. På Barnrättsdagarna 2015 belyste vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterade vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.

2014

Alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och till sjukvård och behandling. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Det säger barnkonventionen i artiklarna 24 och 6.

 

2013

Tema för 2013 års Barnrättsdagar är delaktighet och inflytande. Artikel 12 i barnkonventionen är en av de grundläggande principerna och slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade.

 

2012

Barnets rättigheter kränks oftast av de personer som barnet borde kunna lita på mest! Barnaga, övergrepp, psykiskt och fysiskt våld strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga.

 

2011

Temat för 2011 års barnrättsdagar var barn och ungdomar i samhällsvård. Under två fullspäckade dagar fick deltagarna ta del av erfarenheter och forskningsresultat inom området – och inte minst av ungdomarnas egna erfarenheter.

 

2010

Fyra föreläsningar, åtta seminarier, två paneldebatter och många diskussioner i pausminglet. Barnrättsdagarna 31 mars -1 april 2010 blev samlingspunkt för ett intensivt utbyte av kunskaper och erfarenheter från arbetet med barns och ungdomars rättigheter.