Diskriminering och kränkande behandling

På Barnrättsdagarna 2015 belyste vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterade vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.

Den senaste tiden har det presenterats studier som visar att var femte elev i grundskolan och var tionde elev i gymnasiet har blivit kränkta det senaste året. Verbala och fysiska kränkningar visar sig ofta kunna kopplas till främlingsfientlighet och rasism. Studierna visar även att barn med funktionshinder utsätts för kränkningar och trakasserier i hög grad. Sexuella trakasserier och kränkningar på nätet är ett utbrett problem som präglar många barns vardag och fritid.

Det finns fortfarande stora utmaningar för oss som arbetar med eller för barns rättigheter, att se till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. På Barnrättsdagarna 2015 var det möjligt att ta del av aktuell forskning, metoder och utvecklingsprojekt.

Tillsammans tog vi upp frågan om hur vi kan förbättra situationen och hindra att barn kränks, trakasseras eller diskrimineras i sin vardag, i skolan och på fritiden. Vi belyste utmaningar och möjligheter i samhället och diskuterade vuxnas ansvar för att alla barn behandlas lika i Sverige.

Övergripande för hela konferensen är alltid barnkonventionens rättighetsperspektiv och grund- principerna varje barns lika värde (art 2), principen om barnets bästa (art 3), rätten till utveckling (art 6) och rätten att bli lyssnad till och få sin åsikt respekterad (art 12).

Ta del av programmet!

Barnrättsdagarna 2015 ägde rum den 14-15 april 2015 på Conventum i Örebro

Det var en händelserik konferens med många intressanta föreläsare och ämnen som diskuterades. Vill du ta del av innehållet så hittar du sammanfattande artiklar i Kunskapsbanken.