Tema 2011: Barn och ungdomar i samhällsvård

Temat för 2011 års barnrättsdagar var barn och ungdomar i samhällsvård. Under två fullspäckade dagar fick deltagarna ta del av erfarenheter och forskningsresultat inom området – och inte minst av ungdomarnas egna erfarenheter.

Arrangörerna Barnombudsmannen, stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin bjöd på totalt 16 föredrag och seminarier, varav en avslutande paneldebatt och ett föredrag av Hennes Majestät Drottning Silvia.

I flera föredrag och seminarier efterlystes tydligare politiska riktlinjer när det gäller vård och omhändertagande, liksom en större beredskap från vuxna att lyssna på barns och ungdomars egna tankar och erfarenheter.

Skolans och skolundervisningens betydelse betonades. Förutsättningarna för bra resultat i undervisningen på HVB måste förbättras, bland annat genom personliga handlingsplaner, mer stöd från lärare och HVB-personal samt bättre samverkan mellan myndigheter, organisationer och HVB.

Flera forskningsresultat visar dessutom att Barn i HVB på flera områden har en betydligt sämre levnadsnivå än andra barn. De får sällan hjälp av lärare, har färre vänner och kamratkontakter, upplever mobbning i större utsträckning och mobbar själva mer än andra barn. Det är viktigt att resultaten följs upp med relevanta mätbara indikatorer, påpekade forskarna.

Även socialsekreterarnas arbetssituation togs upp. I exempelvis Sollentuna kommun har en omorganisation av verksamheten kommit både personal och ungdomar till godo.

H.M. Drottningen avslutade 2011 års Barnsrättsdagar med förhoppningen att alla vuxna som möter barn också orkar lyssna på dem:
– För att kunna verka för barns bästa krävs ofta ett stort vuxenhjärta med engagemang och mod.

Klart godkänt från deltagarna

De flesta av de 500 som besökte Barnrättsdagarna arbetar inom socialtjänst eller skola. Och en överväldigande majoritet tycker att de fick med sig ny kunskap om hur man kan förverkliga rättigheterna för barn som befinner sig i samhällsvård. Det framgår av en uppföljande enkät som besvarade av omkring 370 deltagare – varav 85 procent kvinnor och resten män.

Barnrättsdagarna fick genomgående högt betyg – nästan alla förklarade sig nöjda eller mycket nöjda, och inte minst lokalerna fungerade bra. Kanske viktigast av allt är att en klar majoritet ansåg att barns och ungas röster fanns med i årets barnrättsdagar. Man har också fått ökad kunskap och förståelse om hur barn och unga i samhällsvård själva upplever sin situation. Långt fler än hälften av deltagarna rekommenderar gärna andra att besöka Barnrättsdagarna nästa år.