Utställare 2023

Nedan presenteras de som är utställare på Barnrättsdagarna 2023

 


Guldutställare

Ecpat Sverige och Sticky Beat

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vår vision är en värld utan sexuell exploatering av barn.

Sticky Beat står på två glada ben: digitalt hantverk och glad innovation. Genom åren som vi har ägnat oss åt detta så har vi fyllt vår verktygslåda med en rad nyfikna tjänster så att vi tillsammans med våra uppdragsgivare och partners kan skapa en bättre morgondag.

ecpat.se 
stickybeat.se

Familjens Jurist

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik. Vi är experter på juridik som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor. Vi jobbar ständigt med att göra livet tryggare och enklare.

familjensjurist.se

Region Värmland

Värmlands vision för utveckling lyder: Ett hållbart Värmland som förändrar världen. För oss inom Region Värmland är starka barn med framtidstro en stor del i den visionen och därför tar vi utgångspunkt i barnets mänskliga rättigheter och låter barnrättsperspektivet vägleda oss i det vi måste göra för att nå dit.

Redan 1999 togs det första beslutet i fullmäktige om att FN:s konvention om barnets rättigheter ska implementeras och efterlevas i hela organisationen. Under drygt 20 års tid har Region Värmland bedrivit ett utvecklingsarbete som i dagsläget bygger på bred samverkan med länets viktiga aktörer

Värmland är med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner ett modellän i arbetet med barnkonventionen och med stöd i utbildningsinsatser, ökad kunskap och samsyn och med barnkonventionen som lag håller Värmland nu i en unik satsning. Region Värmland bjuder in länets viktiga aktörer för att i bred samverkan ta fram en handlingsplan tillsammans länets barn och unga, länets kommuner, idéburna organisationer, länsstyrelse, näringsliv, akademi är viktiga aktörer.

regionvarmland.se

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger vi barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

stat-inst.se

Statens medieråd

Statens medieråd är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Vi utvecklar demokratin genom att verka för att stärka människor i deras medievardag.

Statens medieråd har till uppgift att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten är ett kunskapscentrum om barns och ungas medieanvändning, samt medie- och informationskunnighet. Det är Statens medieråd som fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt.

www.statensmedierad.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn, genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut rapporter i aktuella frågor

www.allmannabarnhuset.se

Verahill

Verahills jurister hjälper dig med dokument som t.ex. samboavtal och testamente men har också stor kunskap när det gäller vårdnadstvister och bodelning. Vi fokuserar på barnets bästa och erbjuder även medling mellan föräldrar i separation.

www.verahill.se


Silverutställare

BUFFF

BUFFF är en nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn och unga som har eller haft en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Genom våra stödinsatser försöker vi tillgodose varje barns behov av adekvat information, öppen kommunikation och eget emotionellt stöd. Vi lyssnar på det enskilda barnet och stödjer det i kommunikationen med föräldrar, skola och socialtjänst. Vi arbetar för att stärka barnens egenmakt, minska känslan av utanförskap och motivera dem till andra livsval. På så vis minskar vi också risken för framtida psykisk ohälsa och egen kriminalitet. BUFFF arbetar ur ett holistiskt perspektiv och erbjuder därför stödinsatser även till omsorgsföräldern, den frihetsberövade anhörige samt familjehemmet.

bufff.se

Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar är en ideell förening som startades 1973, strax efter att första ungdomsmottagningen öppnades i Borlänge 1970. Föreningens huvudsakliga uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.

Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.

fsum.nu

Göteborg stad – socialförvaltningen Nordost

I socialförvaltningen Nordost arbetar vi utifrån konceptet en kommun fri från våld. Under namnet Nordost fritt från våld riktar vi oss till olika aktörer i vårt stadsområde, barn, ungdomar, föräldrar, föreningar, skolor och fritidsgårdar med mera för att kraftsamla oss emot våldet.

Samarbete är ledordet och att bli så konkreta som möjligt i våra metoder för att få stopp på våld. Vi arbetar bland annat utifrån tre principer som visat sig mest effektiva inom våldspreventions arbete; Kunskap om hur olika typer av våld hänger ihop, hur destruktiva könsnormer och våld hänger i hop och att få öva på att vara en aktiv åskådare. För att utveckla och stärka arbetet mot våld i nära relation har förvaltningen en arbetsgrupp bestående av socialsekreterare från olika enheter inom socialförvaltningen, några av dem kommer finnas på plats under Barnrättsdagarna för att prata om vad som sker när våldet redan inträffat, vilken hjälp och stöd barn kan få från socialtjänsten. I förvaltningen arbetar vi aktivt med att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck genom att våra sakkunniga inom resursteam heder är tillgängliga för konsultation. Resursteam heder Nordost finns på plats med oss i vår monter.

Socialnämnden Nordost

Humana

Humanas vision och övergripande målsättning handlar om hållbarhet på individ- och samhällsnivå. Vi är 16 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som varje dag strävar efter att ge bättre livskvalitet åt våra 9 000 kunder och klienter. Våra värdeord engagemang, glädje och ansvar är drivkraften för att ge människor ett bra liv. Humana arbetar inom 4 områden;  Personlig assistans, Äldreboende, LSS-boende och Individ och familj.

www.humana.se

Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

kriminalvarden.se

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land.

mucf.se

Nationella Skyddsinsatser

Nationella Skyddsinsatser hjälper företag och myndigheter att hantera hot och arbeta förebyggande mot risker. Tillsammans bedömer vi de risker som finns och utformar hållbara åtgärder. Våra medarbetare är internationellt erfarna problemlösare med kunskap inom säkerhetsarbete från några av världens största företag.

  • Konsultation
  • Operativa tjänster
  • Utbildning
  • Föreläsningar
  • Riskanalys

skyddsinsatser.se

Polismyndigheten

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

polisen.se

Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. För när barnen blir trygga blir världen trygg.

www.raddabarnen.se

UNICEF Sverige

Vi är en sk nationalkommitté och vårt uppdrag är att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter. FN har gett oss i uppdrag att arbeta för barnkonventionen ska följas av all länder som skrivit på den. Vi kämpar för att alla barn ska få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda världen över.

I Sverige arbetar vi direkt med skolor, kommuner, näringslivet, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare för att öka kunskapen om barnkonventionen och för att göra det bättre för barn. Vi har olika handböcker för att det ska bli enklare att arbete med barnkonventionen i ditt dagliga arbete. Vi arbetar långsiktigt och brett med barn i utsatthet och rätten till sina rättigheter på olika nivåer i samhället. Du kan läsa mer om vårt arbete i Sverige och internationellt på www.Unicef.se

unicef.se

Unizon

Unizon är ett riksförbund som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan, arbetar jourerna varje dag, året runt, för kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

www.unizonjourer.se


Bronsutställare

Akademikerförbundet SSR

akademssr.se

Barnrättskonsulterna

barnrattskonsulterna.se

Brottsofferjouren Sverige

brottsofferjouren.se

FaCO – Familjevårdens Centralorganisation

faco.nu

Folkhälsomyndigheten

folkhalsomyndigheten.se

Föreningen För Familjecentralers Främjande

familjecentraler.se

Junis

www.junis.se

Koll på soc

kollpasoc.se

Lindberg Utveckling AB

luvab.se

MFoF – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

mfof.se

 

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

rfsu.se

Riksförbundet Attention

attention.se

Räddningsmissionen

raddningsmissionen.se

Rättighetsfokus

rattighetsfokus.se

SOS Barnbyar

sos-barnbyar.se

Suntprat – Equmenia

equmenia.se/suntprat

Svenska Kyrkan

svenskakyrkan.se


Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Karlstad CCC.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här