Utställare 2024

Nedan presenteras de som var utställare på Barnrättsdagarna 2024

 


Guldutställare

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Arrangör av Barnrättsdagarna

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn, genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut rapporter i aktuella frågor

www.allmannabarnhuset.se

Ecpat Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vår vision är en värld utan sexuell exploatering av barn.

ecpat.se 

Familjens Jurist

I samarbete med Drömmen om det goda

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik. Vi är experter på juridik som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor. Vi jobbar ständigt med att göra livet tryggare och enklare.

familjensjurist.se

Karlstad kommun

karlstad.se

Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Hos Maskrosbarn får barn mellan 13–19 år stöd av trygga vuxna som också haft det jobbigt när de var unga och de får chans att träffa andra i sin ålder som har en liknande situation. Maskrosbarn erbjuder flertalet stödprogram i Stockholm, Göteborg och Malmö samt digitala stöd på riksnivå. På barnens uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett kunskapshöjande arbete för vuxna som arbetar med barn i utsatthet, samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system. Vi samarbetar med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer som möter vår målgrupp runt om i Sverige.

Läs mer på maskrosbarn.org

Resurscentrum – Strömsunds kommun

Resurscentrum är en del av framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun och huvudsakligen verkar inom tre områden: arbetsmarknadsinsatser, preventionsarbete och integration, migration och ett nytt liv i Sverige.

Vi är ett tvärprofessionellt team med många olika kompetenser och har lång erfarenhet av att möta behov hos både individer, grupper och olika typer av arbetsplatser. Resurscentrum erbjuder utbildningspaket, föreläsningar och workshoppar inom bland annat: föräldraskapsstöd, hedersrelaterat våld och förtryck och migrations- och integrationsfrågor.

Under Barnrättsdagarna finns vi på plats med två av de projekt som vi driver idag. Unga till arbete, som medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), har som målsättning att motverka skolavhopp från gymnasieskolan och minska problematisk skolfrånvaro. Barn i familj, som drivs med stöd av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF), arbetar för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv i asyl- och återvändandeprocessen för asylsökande barn i familj.

Läs mer om Resurscentrum på: www.begripligt.nu

SES – Samarbete efter Skilsmässa

Samarbete efter Skilsmässa (SES) är digitala verktyg till barn, tonåringar och vuxna i separerade och sammansatta familjer. SES är utvecklat av forskare vid Köpenhamns universitet och det är solid evidens för att SES reducerar bland annat stress, depression och sjukdagar hos föräldrarna. SES finns idag i över 150 kommuner (härav 38 svenska kommuner) i Norden. Med SES får barn, föräldrar och professionella som arbetar med målgruppen enkelt tillgång till kunskap och stöd.
Det nya verktyget SES NXT – hjälper barn att förstå sina känslor och sina rättigheter, samt ger konkreta tips kring situationer som kan uppstå i samband med en separation. Barnen får också stöd i att uttrycka och omsätta sina rättigheter i praktiken.

www.samarbeteefterskilsmassa.se/kommunsida/

Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger vi barn, ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.

När andra alternativ inte har fungerat finns vi där för både samhällets och individens bästa. Ingen som kommer till oss gör det av fri vilja, vårt uppdrag är svårt och meningsfullt. Välkommen till vår monter och samtala med oss om vårt uppdrag från placering till utskrivning. Vi berättar om hur vi jobbar med barnrätt, hur barn och unga kan göra sin röst hörd och hur vi samverkar med andra. På plats finns representanter från både ungdomshem och huvudkontor.

Läs mer på stat-inst.se


Silverutställare

Allmänna Arvsfonden, Kammarkollegiet

 

www.arvsfonden.se
www.kammarkollegiet.se

 

 

Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet med uppdrag att samla in, strukturera och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och unga, till yrkesverksamma som möter barn och unga.

Barnafrid intar en samordnande funktion och vi arbetar utifrån ett brett barnrättsperspektiv. Vår verksamhet ska bidra till att förbättra det förebyggande arbetet samt utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn och unga som utsatts för våld. Det gör vi bland annat genom att erbjuda nätverksträffar, utbildningar, kurser med högskolepoäng, metodstöd samt arbeta med forskningsprojekt.

Läs mer på www.barnafrid.se

BUFFF Sverige

BUFFF är en nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn och unga som har eller haft en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Genom våra stödinsatser försöker vi tillgodose varje barns behov av adekvat information, öppen kommunikation och eget emotionellt stöd. Vi lyssnar på det enskilda barnet och stödjer det i kommunikationen med föräldrar, skola och socialtjänst. Vi arbetar för att stärka barnens egenmakt, minska känslan av utanförskap och motivera dem till andra livsval. På så vis minskar vi också risken för framtida psykisk ohälsa och egen kriminalitet. BUFFF arbetar ur ett holistiskt perspektiv och erbjuder därför stödinsatser även till omsorgsföräldern, den frihetsberövade anhörige samt familjehemmet.

bufff.se

Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF)

Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) är en ideell förening som startades år 2000. Föreningens huvudsakliga uppgift är bland annat att utöva påverkansarbete, vara ett kunskaps och informationscentrum samt stimulera till utveckling av nya och befintliga familjecentraler runt om i landet.

Familjecentraler är en mötesplats som riktar sig till föräldrar och barn med syftet att agera hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande för hela familjens livssituation. Familjecentralen är en samverkande plats och där barn, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv kan möta mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst, alla under samma tak. Samtliga professioner på familjecentralen arbetar med grund i barnkonventionen och verkar för alla barns rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor.

2021 hade föreningen äran att tilldelas stora priset från Stiftelsen Allmänna Barnhuset som det året var speciellt kopplat till temat Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Motiveringen löd ”För sitt engagemang och stöd kan familjecentralerna fortsätta stärka skyddsfaktorer, minska riskfaktorer och gynna arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter”.

familjecentraler.se

Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar är en ideell förening som startades 1973, strax efter att första ungdomsmottagningen öppnades i Borlänge 1970. Föreningens huvudsakliga uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.

Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.

fsum.nu

Institutet för språk och folkminnen

isof.se

Kriminalvården

Kriminalvården har ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Drygt 16 000 medarbetare arbetar med målet att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Välkommen till vår monter där vi visar och berättar om vårt barnrättsarbete med barnombud och samtalsgrupperna ”Godnattsagor inifrån” och ”Föräldragrupp” riktade mot barnens föräldrar eller närstående i kriminalvård. På plats finns också Insidan – en sida på nätet för barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

kriminalvarden.se och insidan.kriminalvarden.se

Länsstyrelsen Dalarna

lansstyrelsen.se/dalarna

MFoF – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

mfof.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Nka och Linnéuniversitetet har i uppdrag av Socialstyrelsen att leda ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada, oväntat avlider, eller om barnet utsätts för eller bevittnar våld eller andra övergrepp.

Uppdraget omfattar att vara en resurs för att fortsatt stödja utvecklingsarbetet för stöd till barn som anhöriga och långsiktigt arbeta med kunskapsproduktion, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, systematisk uppföljning och lärande nätverk.

www.anhoriga.se

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

roks.se

Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. För när barnen blir trygga blir världen trygg.

www.raddabarnen.se

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.

www.sbu.se

Socialstyrelsen

socialstyrelsen.se

Verahills jurister prioriterar alltid barnets bästa

På Verahill möter vi många familjer som behöver stöd och vi sätter alltid barnets bästa främst. Extra viktigt är att ge information och skapa delaktighet på ett sätt som barnet förstår. Från första stund till tiden efter ett eventuellt domslut.

Föräldrarnas svårigheter ska aldrig påverka barnets rättigheter.
Varmt välkommen att läsa mer om oss på www.verahill.se

Värmlands läns vårdförbund

Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att inom Värmlands län bedriva HVB-verksamhet och utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendevården. Förbundet driver Flöjten, akut och utredningshem för barn 0-12 år och dess familjer. Tillsammans med Region Värmland driver förbundet Riddarnäset, vård och behandling för ungdomar, 13-20 år med risk/missbruk i kombination med b.la. NPF-problematik. Därtill driver förbundet, tillsammans med Region Värmland, även Beroendecentrum, som ger abstinensbehandling för vuxna över 18 år. Slutligen har förbundet tillsammans med Värmlands 16 kommuner och Region Värmland ansvar över länets övergripande strategiska utveckling gällande missbruks- och beroendevården i Värmland samt anordnar relevant utbildning inom området.

www.varmlandsvardforbund.se

Unizon

Unizon är ett riksförbund som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan, arbetar jourerna varje dag, året runt, för kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

www.unizonjourer.se


Bronsutställare

Akademikerförbundet SSR

akademssr.se

Brottsofferjouren Sverige

brottsofferjouren.se

Junis

www.junis.se

Knas Hemma

knashemma.se

Malmö stad – Arbetsmarknads och Socialförvaltningen/IFO Insats

Stödgruppsverksamhet för barn och unga

malmo.se/stodgrupper/for-barn-och-unga.se

Marie Cederschiöld högskola Uppdragsutbildning

mchs.se/uppdrag

MÄN

mfj.se

Region Värmland

regionvarmland.se

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

rfsu.se

Riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime

gapf.se

Rättighetsfokus

rattighetsfokus.se

Solrosen Räddningsmissionen

raddningsmissionen.se/solrosen

SOS Barnbyar

sos-barnbyar.se

Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö

Rodakorset.se

Svenska kyrkan

svenskakyrkan.se

Östergötlands Stadsmission & Göteborgs Stadsmission

Östergötlands Stadsmissions webbplats

Göteborgs Stadsmissions webbplats 


Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till cecilia.andersson@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Karlstad CCC.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här