Utställare 2022

nedan presenteras de som är utställare på Barnrättsdagarna 2022

 


Guldutställare

Awesome People

Awesome People arbetar med upplevelsebaserat lärande, innovativa projekt och utveckling av nya metoder och verktyg för att människor ska ”be and feel awesome” – en lärandeaktivitet i taget – så de kan skapa en bättre värld för sig själva, för andra och för planeten. Vi arbetar främst med att stärka unga i olika projekt och aktiviteter lokalt, nationellt och internationellt.

www.awesomepeople.se

Familjens Jurist

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik. Vi är experter på juridik som rör privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor. Vi jobbar ständigt med att göra livet tryggare och enklare.

www.familjensjurist.se

Statens institutionsstyrelse, SIS

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för tvångsvård av ungdomar och vuxna missbrukare. Unga hos oss har ofta en kaotisk skoltid med många misslyckanden bakom sig. Det ingår i vårt uppdrag att ge dem lusten att lära tillbaka, och det kräver en alldeles särskild skola. En skola med lärmiljöer som vänder misslyckande till motivation.

www.stat-inst.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att stödja metod- och kunskapsutveckling i syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn, genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut rapporter i aktuella frågor

www.allmannabarnhuset.se


Silverutställare

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är ett tryggt fackligt stöd för dig som är samhällsvetare! Vi är partipolitiskt obundna men tar ställning i frågor som rör medlemmars arbetsområden. Våra medlemmar får bra rådgivning, inkomstförsäkring, karriärstöd, förhandlingshjälp med mera. Vi kan professionen!

akademssr.se

Blå Bandet

Nykterhet behöver du aldrig ångra! För barnens skull satsar Blå Bandet på nyktra, trygga miljöer där alla är välkomna. Vi jobbar opinionsbildande för ett tryggare samhälle, precis som vi satsar på lokala föreningsaktiviteter för alla åldrar med syfte att främja gemenskap och jämlikhet.

Målet med Jag Ser är att fler vuxna ska inspireras till, få mer kunskap om och mer mod att göra skillnad, genom att se samt vara en trygg förbild för ett barn. Även en liten insats kan göra stor skillnad för ett barn och/eller dess familj.

blabandet.se

FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar är en ideell förening som startades 1973, strax efter att första ungdomsmottagningen öppnades i Borlänge 1970. Föreningens huvudsakliga uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.

Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.

fsum.nu

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar fram, samlar och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om civilsamhällets villkor. För dig som möter unga finns nu utbildningspaketet Rätt att veta! Här får du stöd i hur du kan prata med unga om frågor som hedersrelaterat våld och förtryck, sexualitet, hälsa och jämställdhet.

www.mucf.se

Polismyndigheten, Nationellt it-brottscentrum

Är det delbart?

Att ta och dela bilder med andra på nätet är en del av barn och ungdomars digitala liv, men att ta, ha och dela nakenbilder kan samtidigt vara brottsligt. Polisen ser många fall där unga människor skickar nakenbilder till någon som de litar på, men i nästa steg sprids de vidare. Att dela nakenbilder och andra kränkande bilder är olagligt och spridningen av bilderna kan få utsatta att må väldigt dåligt.

Polisen har tillsammans med Polismuseet tagit fram ett utbildningsmaterial för skolor i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. Utbildningsmaterialet är till för skolledare, elevhälsa, lärare och övrig skolpersonal som arbetar med värdegrund, värderingar och normer, sexualfrågor samt lag och brott.

Kom till vår monter, se materialet och ställ frågor till oss som arbetar med brottsområdet.

www.polisen.se

Region Värmland

Värmlands vision för utveckling lyder: Ett hållbart Värmland som förändrar världen. För oss inom Region Värmland är starka barn med framtidstro en stor del i den visionen och därför tar vi utgångspunkt i barnets mänskliga rättigheter och låter barnrättsperspektivet vägleda oss i det vi måste göra för att nå dit.

Redan 1999 togs det första beslutet i fullmäktige om att FN:s konvention om barnets rättigheter ska implementeras och efterlevas i hela organisationen. Under drygt 20 års tid har Region Värmland bedrivit ett utvecklingsarbete som i dagsläget bygger på bred samverkan med länets viktiga aktörer

Värmland är med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner ett modellän i arbetet med barnkonventionen och med stöd i utbildningsinsatser, ökad kunskap och samsyn och med barnkonventionen som lag håller Värmland nu i en unik satsning. Region Värmland bjuder in länets viktiga aktörer för att i bred samverkan ta fram en handlingsplan tillsammans länets barn och unga, länets kommuner, idéburna organisationer, länsstyrelse, näringsliv, akademi är viktiga aktörer.

regionvarmland.se

Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan arbetar medvetet för alla barns rättigheter i Sverige och utomlands. Svenska kyrkan möter en stor mängd barn och ungdomar varje och genomför sedan 2012 barnkonsekvensanalyser inför beslut. Svenska kyrkan är rikstäckande med 3400 kyrkor, 21 000 anställda, 40 000 förtroendevalda och 5,6 miljoner medlemmar.

svenskakyrkan.se

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation som verkar för att kvinnor ska ta en aktiv roll i vårt gemensamma försvar. Vi står för att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara. Genom information och utbildning stärker vi allmänhetens demokratiska beredskap.

www.svenskalottakaren.se

UNICEF Sverige

Vi är en sk nationalkommitté och vårt uppdrag är att samla in pengar, påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter. FN har gett oss i uppdrag att arbeta för barnkonventionen ska följas av all länder som skrivit på den. Vi kämpar för att alla barn ska få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda världen över.

I Sverige arbetar vi direkt med skolor, kommuner, näringslivet, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare för att öka kunskapen om barnkonventionen och för att göra det bättre för barn. Vi har olika handböcker för att det ska bli enklare att arbete med barnkonventionen i ditt dagliga arbete. Vi arbetar långsiktigt och brett med barn i utsatthet och rätten till sina rättigheter på olika nivåer i samhället. Du kan läsa mer om vårt arbete i Sverige och internationellt på www.Unicef.se

unicef.se

Unizon

Unizon är ett riksförbund som samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på att arbeta mot incest och andra sexuella övergrepp. Tillsammans arbetar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Genom att erbjuda stöd och skydd, samt arbeta förebyggande och med påverkan, arbetar jourerna varje dag, året runt, för kvinnor och barns rättigheter och ett liv fritt från våld. Allt utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt.

www.unizonjourer.se


Bronsutställare

Barnafrid vid Linköpings universitet

liu.se/forskning/barnafrid

Barnombudet i Uppsala län

boiu.se

Brottsofferjouren Sverige

www.brottsofferjouren.se

BUFFF Värmland

bufff.se

Erikshjälpen

erikshjalpen.se

Föreningen För Familjecentralers Främjande

familjecentraler.se

Helsingborgs stad, Socialförvaltningen

Familjen läser | Öppnasoc (helsingborg.se)

Junis

www.junis.se

RFSU

rfsu.se

Riksförbundet Attention

attention.se

Rädda Barnens riksförbund

www.raddabarnen.se

Räddningsmissionen Solrosen

www.solrosen.se

SOS Barnbyar

sos-barnbyar.se

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

Strängnäs kommun

www.strangnas.se

Studentlitteratur

www.studentlitteratur.se

Vinkelrätt

www.vinkelratt.se

Vill ni vara representerade på Barnrättsdagarna? Anmälan öppnar första veckan i december varje år. Anmälan för utställare sker då via anmälningsknappen som kommer finnas uppe till höger i det lila fältet. Välj sedan kategorin ”Utställare”.

Vill ni veta mer innan ni anmäler er eller ställa er på intresselistan, skicka ett mail till solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se så får du mer information.

Utställningarna kommer att finnas i direkt anslutning till de lokaler som disponeras för Barnrättsdagarna på Karlstad CCC.

Läs mer om kostnader och vad som ingår här