3g Workshop Föräldrars föräldraansvar kontra barnets bästa

Föräldrars föräldraansvar kontra barnets bästa

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Lotta Rapacioli, jurist och Beatrice Amsenius, tf verksamhetschef, Sociala Missionen

Sociala Missionen möter i sitt socialrättsliga arbete många barnfamiljer i bostadslöshet. Socialtjänsten hänvisar allt oftare till föräldrars föräldraansvar och egenmakt i sina utredningar. Hur ställs egentligen föräldrars föräldraansvar mot barnets bästa?

Vi diskuterar exempel från verkligheten med utgångspunkt i art 3, 26 och 27 barnkonventionen.

Sociala Missionen är en ideell förening med social och diakonal inriktning som, sedan starten 1917, aktivt verkat för att ge människor i utsatta livssituationer stöd för att kunna ta makten över sina egna liv. Sociala Missionens huvuduppgift är att bedriva rådgivning med fokus på socialrättsliga- och flyktingpolitiska frågor.  I vårt socialrättsliga arbete möter vi många barnfamiljer i bostadslöshet. Vi har sett hur dessa familjer de senaste åren blivit fler och fler. Socialtjänsten hänvisar allt oftare till föräldrars föräldraansvar och egenmakt i sina utredningar. Vad innebär det och hur ställs egentligen föräldrars föräldraansvar mot barnets bästa? I vilken utsträckning är grundliga barnkonsekvensanalyser över huvud taget med i utredningarna?

Att söka stöd i sitt föräldraskap är ett sätt att ta föräldraansvar heter det. Dessa uppmuntrande ord till föräldrar, som bygger på ett välfungerande samarbete mellan förälder och socialtjänst, ser bra ut på pappret. Tyvärr är den verklighet vi ser en helt annan. Föräldrar som desperat ber om hjälp, när de tömt ut alla sina egna resurser, får inte det stöd av socialtjänsten som de har rätt till. Man hänvisar till deras egenmakt och de uppmanas att ta sitt föräldraansvar genom att lösa situationen på egen hand.

I många fall är det ensamstående mammor vi talar om. Trots att de gjort allt i sin makt lyckas de inte lösa familjens situation utan har varit bostadslösa under lång tid, i vissa fall i flera år. Familjen flyttar ständigt, mellan olika korta kontrakt och olika områden. De som far mest illa av denna kringflackande tillvaro är barnen. Stress, oro och brist på trygghet drabbar barnen hårt, ofta med den följden att de får svårt att hänga med i skolan.

I denna workshop kommer vi att gå igenom exempel från verkligheten från vårt arbete på Sociala Missionen. Med utgångspunkt i barnkonventionens artikel 3 (barnets bästa), artikel 26 (social trygghet) och artikel 27 (levnadsstandard, t.ex. bostad) frågar vi oss hur stor hänsyn som egentligen har tagits till barnens situation i dessa olika fall?

Workshopen kommer ha en lösningsfokuserad inriktning där vi bland annat kommer diskutera individens rättssäkerhet i form av enhetliga bedömningar.