3d Stärka barns röster och förebygga konflikt mellan föräldrar

Att arbeta med barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter

  1. Separationer och vårdnadstvister

Petra LöfgrenRädda Barnen

Barn i familjerättsliga konflikter är en utsatt grupp som ofta faller mellan stolarna på olika sätt i samhället. Många gånger blir barnen nekade stöd och behandling på grund av att de befinner sig i en vårdnadstvist och får sällan göra sina röster hörda i de rättsliga sammanhangen. Detta strider mot flera artiklar i barnkonventionen bl.a. utifrån att se till barnets bästa i artikel 3, men även att låta barn få sina röster hörda utifrån artikel 12.

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling har under många år arbetat med att uppmärksamma gruppen och hur socialtjänst och familjerätt kan erbjuda stöd till barn och föräldrar. Materialen är nu färdigställda och innehåller tre handböcker. Den ena boken ”Ett Fredat Rum – Att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter” innehåller Rädda Barnens erfarenheter utifrån att ha arbetat med målgruppen bl.a. utifrån projektet ”Ett Fredat Rum” som drevs med hjälp av allmänna arvsfonden under tre år, tillsammans med den senaste forskningen gällande målgruppen. Den andra handboken handlar om att driva föräldragrupper för att stärka barnperspektivet hos föräldrarna och hur de kan agera för att hjälpa sina barn på bästa sätt. Metoden heter BiFF – Barn i Föräldrars Fokus – En utbildning för föräldrar som befinner sig i familjerättsliga konflikter. Den sista handboken är ett samtalsmaterial för barn som syftar till att kunna ge stödsamtal på ett strukturerat sätt för de barn som har behov av detta. Materialet heter ”Hanna och Theo – Ett samtalsmaterial för barn i familjerättsliga konflikter”. Under presentationen kommer dessa handböcker att presenteras närmare och hur kommuner kan arbeta med de olika delarna för att nå hela familjen samt tillgodose barnet rättigheter.Föreläsare: Petra Löfgren, Familjebehandlare, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

 

Tillsammans – nytt reflektionsmaterial om förhållandet och föräldraskapet

  1. Separationer och vårdnadstvister

Kristin Eliasson, Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och Marie-Anne Ervér, Familjerådgivningen i Göteborgs stad

Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö! En trygg relation mellan föräldrarna är en viktigt grund för att barnen ska må så bra som möjligt. Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet  är ett nytt reflektionsmaterial som ska sätta igång samtal mellan föräldrar. Materialet utgår från bilder av vardagliga situationer och känslor om hur det kan kännas att vänta, föda och ta hand om barn och samtidigt försöka leva i en parrelation.

Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet är ett konkret exempel på förebyggande och hälsofrämjande arbete för föräldrar som lever i en parrelation. Reflektionsmaterialet kan användas av professioner som erbjuder samtal i samband med föräldrastöd.

Majoriteten av de par som söker sig till Familjerådgivningen i Göteborg vill reparera sitt förhållande. Många berättar att problemen började, eller intensifierades, i samband med att de fick sitt första barn. Familjerådgivningen har också ett preventivt uppdrag och i kommunen pågår satsningen Jämlikt Göteborg för att utjämna skillnader i hälsa mellan olika stadsdelar. Ett mål är att ge alla barn en god start i livet. I Angered finns tre familjecentraler som på olika sätt arbetar för mer jämlik hälsa. Där såg medarbetarna behov av att prata mer om parrelationen kopplat till föräldraskap och efterlyste ett reflektionsmaterial med bilder.

Tillsammans har tagits fram för att sätta igång samtal! Materialet utgår från vardagliga situationer och målet är att med humor och igenkänning göra det lättare och mer konstruktivt prata om teman som förväntningar, föräldraledighet, sömn och sex. På så sätt kan kriser motverkas och förhållanden utvecklas. 
 
 Tillsammans knyter an till flera artiklar i barnkonventionen. Enligt artikel 18 har föräldrarna gemensamt det primära ansvaret för barnets utveckling. Barnet bästa ska komma i första hand och en trygg relation mellan föräldrarna; utan kontroll, hot, kränkningar och rädsla, är en viktig grund för barnets utveckling och för en trygg uppväxtmiljö. Enligt artikel 26 och 27 ska stödprogram finnas för föräldrar för att nå målet. Familjerådgivning och familjecentraler är exempel på funktioner som nu använder Tillsammans för att göra det.
 
 En referens i Tillsammans är avhandlingen Professional and Social Support for First-time Mothers and Partners During Childbearing (2018) där Caroline Bäckström visar på betydelsen av både professionellt och socialt föräldrastöd. I den nya nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd (Socialdepartementet 2018) poängteras att föräldrastöd omfattar att stärka föräldrarna i deras relation till varandra.

Tillsammans har tagits fram av Familjerådgivningen i Göteborg, Jämlikt Göteborg och Kunskapscentrum för jämlik vård.

Materialet finns gratis på www.vgregion.se/jamlikvard