4b Medling & samverkan för att minska konflikter mellan föräldrar

Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation

  1. Separationer och vårdnadstvister

Marianne Gabrielsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset drev utvecklingsarbetet Samverkansteam 2014–2017. Syftet var att pröva om ett samordnat tvärprofessionellt stöd kunde bidra till att konflikter mellan föräldrar minskade och att de skadeverkningarna konflikterna kan få för barn och föräldrar därmed minimeras.

Barnets rättigheter är fastställda i Barnkonventionen. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Varje barn har rätt till utveckling, skydd och omvårdnad. Det är barnets föräldrar som har huvudansvaret för att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Men när föräldrarna går skilda vägar och är i stark konflikt med den andra föräldern då kan det finnas risk för att barnets behov av omvårdnad och utveckling blir lidande. Artikel 4 ålägger alla konventionsstater att vidta åtgärder för att barns rättigheter ska kunna efterlevas.

Försöksverksamheten var ett steg i en sådan åtgärd. Det drevs med stöd från socialdepartementet i Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås. De fem kommunerna arbetade med att etablera samverkan, använda frågeverktyget Detection of Overall Risk Screen (DOORS), erbjuda insatser och stärka barns delaktighet. Det sistnämnda lyfte särskilt fram artikeln 12 i Barnkonventionen, barns rätt att uttrycka sin vilja och uppfattning och samhällets ansvar att beakta det.

Två forskningsteam följde arbetet, det ena följde samverkansprocessen och det andra undersökte barns och föräldrars situation och upplevelser av stödet. Utvärderingen av samverkan visade att teamen medvetet använt sig av kunskap om vad som främjar samverkan vilket ledde till att en fungerande samverkan etablerades och goda exempel finns på att barn och föräldrar snabbt har kunde få hjälpsamt stöd. Elevhälsan var i några kommuner involverade vilket ökade kontaktytan mot barns vardag. Utvärderingen som undersökte barns och föräldrars situation och upplevelser av stödet som teamen erbjöd visar att DOORS har varit till stor hjälp i att undersöka varje förälders situation och uppfattning av barnets, med beaktande av risker.

Föräldrar upplevde sig tagna på allvar och det uppmuntrade föräldrar att se situationen från olika perspektiv något som satte igång förändringsprocesser. Professionella och föräldrar har uppskattat DOORS, men saknade ett specifikt barn-DOORS. Kommunerna utökade sitt utbud av insatser till målgruppen på generell och selekterad nivå i någon omfattning på indikerad nivå. De fick också i viss omfattning tillgång till stöd som målgruppen tidigare ej haft tillträde till. Utvärderingen visade att det fanns behov av att kunna erbjuda en större bredd av insatser.

Stiftelsen Allmänna barnhuset ser gärna att fler kommuner arbetar förebyggande, med DOORS och i samverkan för att barns rättigheter i separation ska kunna säkerställas.

Medling som alternativ konfliktlösningsmetod i vårdnadstvister

  1. Separationer och vårdnadstvister

Alexandra Lyckman

I domstolstvist om vårdnad, umgänge och barns boende kan uppdrag lämnas till en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Medling är en strukturerad process i vilken föräldrarna kan föra en konstruktiv dialog. Genom en tydlig metod kan samförståndslösningar hittas i en klar majoritet av fallen.

Barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. För barn innebär medling att föräldrarnas konflikter minskar, domstolsförfaranden kan avslutas och kommunikationen mellan föräldrarna förbättras långsiktigt.

Parter i en konflikt har bättre förutsättningar att själva fatta hållbara och långsiktiga beslut om sina egna och sina barns angelägenheter, än vad utomstående auktoriteter såsom domstolen har.

Medlaren är objektiv och neutral och hjälper föräldrarna att i en strukturerad process föra en konstruktiv dialog om barnen samt att klarlägga behov och intressen. Barnets intressen samt barnets rätt att komma till tals uppmärksammas tydligt. Som advokat kan jag, när jag får uppdrag som medlare, förklara juridiken och domstolsprocessen för föräldrarna samt hjälpa till att upprätta överenskommelser mellan föräldrarna som kan ligga till grund för en dom. Bland de föräldrar som deltagit i såväl samarbetssamtal hos familjerätten som i medling hos oss, är uppfattningen många gånger att medling fungerar bättre än samarbetssamtal, eftersom medling är mer konkret och fokuserad på att hitta lösningar genom överenskommelser.

Co-mediation är en metod som skapar förutsättningar att nå överenskommelser mellan föräldrarna i en stor del av de tvister som är anhängiga i domstol. I medlingen kan föräldrarna föra en dialog i en strukturerad process, lära sig att kommunicera mer konstruktivt och fatta beslut utifrån barnens behov. Konflikten avväpnas, förtroende och tillit kan återuppbyggas. Medling är det snabbaste sättet att lösa konflikter.

Men idag används medling i endast 1 – 3% av domstolstvisterna. Domare tycker att det är alltför osäkert att utse en person vars kompetens är svår att kvalitetssäkra. Genom att lära ut en metod för medling, som innefattar screening för att uppmärksamma risker såsom maktobalanser, verktyg i form av bl a aktiv lyssning, brainstorming och jag-budskap, kan föräldrar ges möjlighet att hitta gemensamma intressen – barnen – och minska konflikten till den andra föräldern. Om fler medlare använder sig av en fungerande metod, kommer antalet medlingar att öka. Jag vill berätta om den metod vi använder vid medling. I våra medlingar nås överenskommelser mellan föräldrarna i 2/3 av fallen.