2d Föräldraskapsstöd och föräldrars syn på barnuppfostran

Att tillgodose barns rätt i föräldraskapet

  1. Våld

Carolina Jernbro,  Martina Svensson, Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet

Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling och staten ska hjälpa föräldrarna.

Detta är en workshop för att diskutera hur föräldrar kan tillgodose barns rätt. Vi kommer att utgå från rapporten ”Den bästa och svåraste uppgiften i världen” som inkluderar en föräldraenkätstudie och en intervjustudie och som ingår i den nationella kartläggning av barnmisshandel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomfört på uppdrag av regeringen.

Syfte: Syftet med föräldrastudien var att kvantitativt undersöka (1) föräldrars syn på barnuppfostran, kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn samt (2) bruk av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn bland föräldrar i Sverige. Ett ytterligare syfte var att få fördjupad kunskap om föräldrars syn på barnuppfostran och konflikthantering i relation till sina barn genom kvalitativa intervjuer.

Metod: Den kvantitativa undersökningen bestod av en postenkät till vårdnadshavare till 2 500 barn i åldrarna 1–12 år. Det var 1 051 personer som svarade på enkäten (42 procent.svarsfrekvens). Den kvalitativa undersökningen bestod av en intervjustudie som genomfördes under våren och hösten 2017. I studien deltog 17 föräldrar med olika bakgrund.

Resultat: Föräldrar ansåg att kärnan i barnuppfostran är att ge barnet kärlek. I både intervjustudien och enkätstudien framkom att föräldrarna var negativt inställda till barnmisshandel.  I enkätstudien rapporterade två procent av föräldrarna att de använt fysiskt våld mot barnet det senaste året och 12 procent hade använt psykiskt våld. De vanligaste strategierna för att hantera konflikter var att diskutera med barnet eller att distrahera barnet. En tredjedel av föräldrarna använde timeout för att hantera konflikter. Även några intervjupersoner använde timeout på olika sätt, antingen för att lugna eller straffa barnet. I både intervjustudien och enkätstudien framkom att konflikter med barnen oftast uppstod när föräldern själv var stressad eller trött.

Project Support – Hållbart föräldraskap (PS) en insats för våldsutsatta föräldrar vars barn (3-9 år) utvecklat utmanande beteenden.

Helena Draxler, Karlstads universitet, Presentation i föreläsningsform gällande insatsen PS, lämpad för socialtjänstanknutna verksamheter, skyddade boenden eller liknande verksamheter. I SBUs rapport från april 2018 lyftes evidens för PS fram och insatsen är verksam och har vetenskapligt stöd när det förekommit våld och/eller försummelse. Målsättningen med PS är att stödja föräldern utifrån sin situation, förbättra samspelet mellan förälder och barn samt lära hen effektiva strategier för att minska och möta barnets utmanande beteende. PS består därför av både socialt och emotionellt stöd men också träning av specifika föräldrafärdigheter. PS behandlaren visar och tränar de olika föräldrafärdigheterna tillsammans med föräldern enligt en strukturerad modell och inlärningen blir tydlig och enkel att förstå.