3h Workshop Barnens rättigheter ingens ansvar – allas ansvar!

Barnens rättigheter ingens ansvar- allas ansvar!

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Sofia Eriksson, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Eskilstuna kommun och Karolina Gilljam, Socialförvaltningen Eskilstuna kommun

Hur säkrar socialtjänstens myndighetsutövning att barn i utsatta situationer får sina rättigheter tillgodosedda när flera verksamheter är berörda?

I Eskilstuna kommun bedrivs socialtjänsten i tre olika förvaltningar med tre olika nämnder. 2018 inledde ekonomiskt bistånd och IFO ett gemensamt arbetssätt för att säkra barnets rättigheter. Arbetet utmynnade i gemensam utbildningssatsning och workshops. Målet var att skapa en gemensam riktlinje för det fortsatta barnrättsarbetet. Denna workshop öppnar upp för erfarenhetsutbyte mellan olika kommuners socialtjänst.

Syftet är att förbereda organisationen och dess medarbetare inför 1 januari 2020 då Barnkonventionen blir lag.

Vi vill genom denna workshop öppna upp för erfarenhetsutbyte mellan olika kommuners socialtjänst för att minimera risken att barnets behov faller mellan olika stolar p g a motstridiga beslut.

Vi kommer ge en kort presentation av Eskilstuna kommuns arbete och därefter arbeta med de gemensamma utmaningar som vi ser alla kommuner har inom området. Kan vi tillsammans fånga upp en bild av vad som mer konkret behöver säkerställas inom socialtjänsten gemensamt?

Denna workshop kommer bestå av följande frågeställningar:

  • Barnkonventionen blir lag 2020,  det här arbetet är en del i vår förberedelse. Hur har Ni gjort?
  • När barnet är aktuell inom flera olika verksamheter, vem gör tolkningen av barnets bästa hos Er (olika riktlinjer)?
  • Hur kommer barnet till tals (barnets röst) och ges inflytande inom både ekonomsikt bistånd och IFO? Hur görs det på bästa sätt för barnet när flera verksamheter är aktuella? (artikel 12)