2b Barns och ungas röster om våld och övergrepp

Barn utsatta för våld och övergrepp – alkoholbruk, skolgång och psykisk hälsa under tidiga tonår

  1. Våld

Johan Melander Hagborg, Göteborgs Universitet

Resultat ifrån LoRDIA (Longitudinal research on development in adolescence) studien där ca 2000 ungdomar från fyra mellanstora svenska kommuner följts årligen från åldrarna 12-18 år presenteras.

Ungdomarna har fyllt i en omfattande psykosocial enkät där bla frågor om utsatthet för våld, försummelse och övergrepp inkluderats. Utöver detta samlas även så kallad ”register-data” in där forskarna får tillgång till elevernas betyg och frånvaro. Under föreläsningen sammanfattas och diskuteras resultat från studien med fokus på hur erfarenheter av våld och övergrepp påverkar ungdomarnas psykiska hälsa, alkohol/droganvändande samt skolgång. Under föreläsningen diskuteras även på vilka sätt en kan förstå hur sådana erfarenheter påverkar en så bred ”palett” av fungerande samt vilka åtgärder i skolmiljö som kan vidtas för att säkerställa en god skolgång för utsatta barn.

Under föreläsningen presenteras resultat från ”LoRDIA-studien” där ca 2000 ungdomar från fyra mellanstora svenska kommuner följts årligen från åldrarna 12-18 år. Ungdomarna har svarat på ett stort antal frågor om sitt psykosociala fungerande samt utsatthet för våld och övergrepp under barndomen. Även lärare samt ungdomarnas föräldrar har svarat på frågor om ungdomarnas fungerande i klassrum samt hemmiljö. Utöver detta samlas även så kallad ”register-data” in där forskarna får tillgång till elevernas betyg och frånvaro. Studien är på detta sätt unik i Sverige. Under föreläsningen presenteras hur utsatthet under barndomen påverkar ungdomarnas fungerande under tidiga tonår. Ungdomarnas mående och fungerande definieras brett inom framförallt tre olika domäner – alkohol/droganvändning, skolfungerande samt psykisk hälsa. Under föreläsningen diskuteras även på vilket sätt traumatiska erfarenheter som våld och övergrepp kan påverka ungdomarnas fungerande inom samtliga dessa tre domäner. Lämpliga åtgärder för att säkerställa en god skolgång för barn med erafrenheter av våld och övergrepp dikuteras utifrån barnkoventionens artikel tre som handlar om konventionsstaternas skyldighet att säkerställa att institutioner som ansvarar för barn är skyldiga att se till att de är organiserade, bemannade samt ha rätt kompetens för att tillgodose alla barns rätt till utveckling och säkerhet utifrån barnets bästa.

Vem skyddar mig från våld?

  1. Våld

Karin Ödquist Drackner, Linn Panzar, Marie Hugander Juhlin, UNICEF Sverige

UNICEF Sverige presenterar ”Vem skyddar mig från våld?” där barn berättar om sina erfarenheter av våld. Rapporten belyser hur attityder, rådande lagstiftning, barns svaga rättsliga ställning och bristen på samverkan får konsekvenser för barn som utsätts för våld i hemmet. Under seminariet förs ett samtal med experter inom olika professioner, om barns upplevelser av våld i hemmet och vikten av upprättelse.

Enligt barnkonventionens artikel 19 har barn rätt att skyddas från alla former av våld. Våld förknippas ofta med fysisk eller avsiktlig skada, men det finns olika former av våld och idag vet vi att andra former av våld är minst lika skadliga som det fysiska våldet. Enligt barnkonventionen, artikel 12, har alla barn rätt att säga sin mening och få den respekterad. Artikel 17 ger också barn rätt att till information, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, fysiska och psykiska hälsa.

Våld mot barn är särskilt eftersatt i svensk lag i förhållande till bestämmelserna i barnkonventionen.Den senaste nationella kartläggningen ger oss också ett viktigt underlag där 36 % av barnen uppger att de utsätts för våld i hemmet.

UNICEF Sverige har tagit fram rapporten ”Vem skyddar mig från våld?” där barn har berättat, med egna ord, om sina erfarenheter av våld. Det handlar om rättsprocesser som inte är avslutade eller behandlingar som ligger på framtiden. Avbruten eller oregelbunden skolgång är mycket vanligt. Många flyttar och stora uppbrott är mönster som ständigt återkommer. Rapporten lyfter fram barnens röster för att belysa hur attityder, normer, rådande lagstiftning, barns svaga rättsliga ställning och bristen på samverkan får konsekvenser för barn som upplever och utsätts för våld i hemmet. Berättelserna vittnar också om rättsprocessen, samhällets agerande, samt vikten av att bli lyssnad till och tagen på allvar.

Seminariet utgår från barnens berättelser ur rapporten där ett samtal förs med experter inom olika professioner, om barns upplevelser av våld i hemmet och vikten av upprättelse. Vad ger barnens berättelser oss för kunskap om deras upplevelser? Vad blir effekterna av att barn inte blir lyssnade till och tagna på allvar i kontakten med myndigheter och rättsväsende? Och vad blir konsekvenserna för barnen när samverkan mellan myndigheter brister? Vilka utmaningar står vi inför och vilka förändringar vill vi se?

Medverkande: Linn Panzar, regeringens särskilda utredare ang. skydd för barn som bevittnar våld , Marie Hugander Juhlin, barnrättsrådgivare UNICEF Sverige

Samtalsledare: Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist UNICEF Sverige