5g Workshop Barnets bästa – vackra ord eller vasst verktyg?

Barnets bästa – vackra ord eller vasst verktyg?

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Emma Fagerstrand och Saga Renbäck, Barnrättskonsulterna

Att återerövra begreppet barnets bästa är avgörande för att stärka utsatta barns rättigheter.  Därför är den systematiska prövningen av barnets bästa rätt använt ett nödvändigt och skarpt verktyg. Men hur gör man? Vilka fallgropar och framgångsfaktorer finns? Vilka krav ställs på organisationen och den enskilde handläggaren?

Begreppet Barnets bästa har allt för ofta kommit att bli en politiskt korrekt formulering där det konkreta innehållet och en aktuell kontext saknas. Det har för ofta blivit ett begrepp som används på policynivå. Det konstateras bland annat i barnrättighetsutredningen från 2016. För att implementera barnkonventionen och stärka utsatta barns rättigheter behöver vi återerövra begreppet och fylla det med ett innehåll. Barnets bästa måste ta plats i våra utredningar och beslut på ett tydligt och konkret sätt, även på strategisk nivå. För detta krävs kunskap, men också praktisk träning. Under seminariet går vi kort igenom följande:

  • Vad betyder barnets bästa? Här utgår vi från barnrättskommitténs beskrivning av begreppet med fokus på barnets bästa som ett förfarande.
  • Vad behöver vi utgå ifrån för att uttala oss om barnets bästa? Vi går igenom de underlag som krävs vid en prövning av barnets bästa. Inte minst belyses, med utgångspunkt i artikel 2, vikten av en kartläggning av barns livsvillkor och behov.
  • Utmaningar: Vi samtalar om vad som händer när enskilda barns eller grupper av barns intressen krockar med varandra eller när andra intressen bedöms väga tyngre. Är det meningsfullt att göra en prövning av barnets bästa om vi ändå inte kan fatta ett sådant beslut? Vilka krav som kan ställas på den enskilda handläggaren?
  • Framgångsfaktorer: Vad krävs för att en prövning av barnets bästa ska bli ett vasst verktyg i arbetet? Vi tittar dels på vad som krävs organisatoriskt (vilken kunskap krävs, vilka beslut måste fattas o s v) men också vad som krävs av den enskilde handläggaren. Till exempel vikten av en konkret och avgränsad frågeställning, tidig samverkan med andra verksamheter och tillgång till ett relevant underlag.

Seminariet tar avstamp i konkreta erfarenheter från offentliga verksamheter. Seminariet fokuserar på framgångsfaktorer i arbetet och presenterar konkreta exempel på hur man kan arbeta. Seminariet syftar till att ge deltagarna redskap och mod att i större utsträckning, utifrån kända framgångsfaktorer, komma igång med prövningar av barnets bästa på ett sätt som passar de egna arbetsprocesserna.