5c Människohandel och den nya sexualbrottslagstiftningen

Av fri vilja – om den nya sexualbrottslagstiftningen

  1. Våld

Ulf Hjerppe och Karin Wikman, Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en webbplats om lagstiftningen och genomfört en informationskampanj för unga om när sexuella handlingar är brottsliga.

 Enligt artikel 34 i barnkonventionen har barn rätt att skyddas mot bland annat alla former av sexuella övergrepp. För att barn ska få skydd mot sexuella övergrepp och upprättelse när övergrepp begåtts är det nödvändigt att barn och alla som möter barn har kunskap om sexualbrottslagstiftningen.

Brottsoffermyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om innebörden av den nya sexualbrottslagstiftningen till barn och unga samt de som kommer i kontakt med dem. I uppdraget ingår även att producera en webbaserad utbildning med tillhörande lärarhandledning om den nya lagstiftningen. Informationen ska präglas av hög tillgänglighet och ska i relevanta delar anpassas innehållsmässigt och språkligt för att kunna användas till exempel för målgruppen nyanlända. Barn och unga ska involveras i framtagandet av materialet. Uppdraget pågår till slutet av 2020.

Vid utförandet av uppdraget har Brottsoffermyndigheten i en första del lanserat en ny webbplats där unga kan lära sig mer om den nya lagstiftningen, regler till skydd för barn och unga, vad som är okej och inte samt var det går att få stöd och hjälp. Brottsoffermyndigheten har även genomfört en kampanj för att sprida kunskap om lagstiftningen och marknadsföra webbplatsen. Kampanjen har kallats Av fri vilja.

Kampanjen pågick mellan vecka 45–50 och spreds i en mängd olika digitala kanaler som unga personer använder. Den fanns även på tåg, i tunnelbana, på köpcentrum, i radio och i poddar. Dessutom medverkade Brottsoffermyndigheten på SACO Studentmässan i Älvsjö, Skolforum och på Dreamhack i Jönköping, världens största digitala festival.

Vid föreläsningen kommer Brottsoffermyndigheten presentera den förstudie som ligger till grund för kampanjen samt redovisa erfarenheter av genomförandet. Myndigheten kommer även berätta om det kommande arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning för barn och unga med tillhörande handledning om sexualbrottslagstiftningen.

”De flyttade på mig hela tiden” – socialtjänstens möte med barn utsatta för människohandel och exploatering

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Maria von Bredow, Jämställdhetsmyndigheten, Maria Stensson och Petra Bergendahl, Socialstyrelsen samt ungdomar

De flesta barn och unga som utsatts för människohandel och som vistas i Sverige kommer förr eller senare i kontakt med socialtjänsten. I många fall är barnen i första skedet inte identifierade som brottsoffer utan de möter socialtjänsten i annat ärende, ex de blir tagna av polis för stöld och/eller langning av narkotika, upptäckta i tiggeri etc. De kan även dras in i olika former av exploatering när inte får det stöd de behöver.

Intervjuer med barn och unga som varit utsatta för människohandel vittnar om att socialtjänsten inte alltid sett vad som pågår bakom kulisserna, inte frågat de rätta frågorna, inte förstått situationen och därför inte agerat adekvat för att skydda barnet. Barnets rätt till delaktighet i enlighet med barnkonventionen säkerställs inte alltid i dessa ärenden, inte heller agerar socialtjänsten lika i Sveriges alla kommuner och inte heller i kontakten med varje enskilt barn, och med detta uppfylls inte målet i artikel 2 om likvärdiga förhållanden för alla barn. Hur kan socialtjänsten identifiera barn utsatta för människohandel? Vad säger barnen om sin kontakt med socialtjänsten? Hur ska man få den viktiga samverkan med polis och regionkoordinatorer att fungera för att ge barnen det skydd de enligt svensk lag samt barnkonventionen har rätt till?

Under hösten 2018 presenteras Socialstyrelsens nya vägledning för socialtjänsten ”Barn i internationell människohandel och exploatering”. Målet med vägledningen är bland annat att öka kunskapen hos socialtjänsten om människohandel av barn, barnets rättigheter samt skydd av barn i internationella situationer men den ska även ge praktiskt stöd i handläggningen av ärenden och i kontakten med utländska myndigheter. Vägledningen har ett tydligt barnrättsfokus och är framtagen för att tydliggöra socialtjänstens ansvar och beskriva vilket stöd som finns att få från andra aktörer.

Jämställdhetsmyndigheten kommer att föreläsa tillsammans med en ungdom och koppla barnens egna erfarenheter av kontakten med socialtjänsten till barnkonventionens portalparagrafer 2, 3, 6 och 12, beskriva de bra erfarenheter som finns kring identifiering, skydd och samverkan med polis och regionkoordinatorer. Idag uppfyller socialtjänsten inte alltid principerna om barnets bästa eller likvärdig hantering. Det handlar ofta om okunskap och om komplicerade ärenden som kräver samverkan med andra aktörer. Vi ska försöka svara på frågorna ovan gällande identifiering och hur socialtjänsten bäst samverkar med andra aktörer, detta med barnets bästa i fokus.

Socialstyrelsen kommer att presentera sin nya vägledning för socialtjänsten (se ovan), där ett av de viktigaste målen är att barnets rättigheter tas tillvara i alla utredningar.