Barnkonventionen och vägen vidare

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare, Charlotta Törnell och Christofer Gatenheim sekreterare i Barnkonventionsutredningen inleder med att presentera barnkonventionsutredningens resultat så här långt därefter följer en panel.

Barnkonventionen som lag kommer bidra till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all verksamhet. Men det sätter även press på alla som arbetar med eller för barn.

Många är vi som undrar vad det kommer få för konsekvenser för just min verksamhet, för andras verksamheter och för barnen. Som avslutning på Barnrättsdagarna 2019 försöker vi ta tag i frågan på riktigt! Vad innebär barnkonventionen som lag för den enskilde medarbetaren och hela verksamheten? Finns det strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen på riktigt?

I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser och ärenden som rör barn.

 


Föreläsare