2c Socialstyrelsen – två kunskapsstöd

Barn i familjehem-umgänge med föräldrar och andra närstående

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Rose-Marie Odstam, Hanna Jarvad,  Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt kunskapsstöd till socialtjänsten; Barn i familjehem- umgänge med föräldrar och andra närstående.

Kunskapsstödet är tänkt att ge kunskap i de olika moment som planeringen av umgänge omfattar, men vill även lyfta fram vikten av att ge stöd kring umgänge och av att följa upp hur umgänget fungerar. Föreläsningen syftar till att översiktligt presentera innehållet i kunskapsstödet och vad materialet kring umgänge omfattar i sin helhet.

Principen om att ett placerat barn ska kunna ha kontakt med sina föräldrar kommer till uttryck i både svensk lagstiftning och i barnkonventionen. Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med denna kan bland annat ge barnet en kontinuitet i situationen och tillgång till identitet och rötter. Det kan även göra själva placeringen mer stabil. Att barnet har rätt att träffa sina föräldrar är inte nödvändigtvis samma sak som att barnet också har behov av att träffa dem. Vad som är bäst för barnet ska alltid vara avgörande.

Arbetet med bedömningar av umgänget går inte att standardisera. Varje barns och familjs situation är unik. En mängd olika faktorer behöver analyseras och vägas samman för att umgänget ska kunna utformas på bästa sätt utifrån det enskilda barnets behov. Att ta reda på hur barnet vill ha kontakt med föräldrar och andra närstående samt att göra barnet delaktig i själva planeringen av umgänget skapar bättre förutsättningar, både för att kunna göra en bedömning och för att kunna fatta beslut utifrån barnets behov.

För att underlätta såväl umgänget som barnets situation är det av stor vikt att socialtjänsten ger stöd till barn, föräldrar och familjehem. En inkluderande hållning gentemot föräldrarna kan underlätta samarbete vilket i sin tur kan göra det lättare för barnet att acceptera placeringen.

Allt eftersom barnet utvecklas och växer upp behöver umgänget anpassas och planeringen förändras.

 

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Att samtala med barn” – för socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens nya kunskapsstöd Att samtala med barn utgår från barnets rätt att komma till tals och har som syfte att öka barns möjligheter till delaktighet inom vård och omsorg. Kunskapsstödets innehåll presenteras i korthet.

I oktober 2018 publicerades Socialstyrelsens nya kunskapsstöd Att samtala med barn. Målgruppen är alla som möter och har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- sjukvård och tandvård. Det utgår från barnets rätt att komma tills tals enligt artikel 12 i barnkonventionen och har som syfte att öka barns delaktighet inom vård och omsorg. Stödet ger en bas och en allmän orientering, till stöd för professionella i samtal med barn.

Barn ska ges möjligheter till delaktighet. Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Samtalet behövs för att säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet.

I kunskapsstödet ges resonemang och stöd kring ett antal centrala aspekter för samtal med barn, till exempel utifrån följande rubriker:

  • Barns delaktighet kan se olika ut
  • Lyhördhet inför barnets förmågor och erfarenheter
  • Vara snäll – skapa en förtroendefull relation
  • Att genomföra samtalet – tekniker, metoder, förhållningssätt
  • Samtalet med barnet i relation till föräldrarna

Stöd ges både gällande informerande, stödjande och utredande samtal.

I kunskapsstödet varvas teoretiska resonemang med praktiska exempel på hur man kan fråga och uttrycka sig i samtal med barn. Exempel ges även på reflekterande frågor man själv som professionell kan ställa sig inför samtal med barn. De teoretiska resonemangen varvas även med exempel på sådant som barn själva har uttryckt om sina erfarenheter av samtal med professionella inom vård och omsorg. Dessutom ges tips på litteratur och material för mer specifik och fördjupad kunskap.

Kunskapsstödet kan i sin helhet ses som ett stöd för professionen i att leva upp till centrala delar av barnkonventionen.

På seminariet presenteras kunskapsstödet i korthet samt annat kompletterande material. Förslag ges på hur man kan arbeta vidare med kunskapsstödet som enskild professionell eller i en arbetsgrupp.