2g Workshop Barn som placeras efter att ha upplevt våld i familjen

Barn som placeras efter att ha upplevt våld i familjen- hur tillgodoses deras rättigheter och behov

  1. Våld

Hanna Thermaenius, , Hanna Weyler- Müller, Sofia Bidö, Rädda Barnen och Moa Gisterå, Barnahusteam Stockholm

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder behandlingsinsatser till barn som placerats i jourhem på grund av våld i familjen. Vi har uppmärksammat att deras behov och rättigheter ofta inte tillvaratas. I denna workshop bjuder vi in till samtal om hur vi kan arbeta vidare med fokus på målgruppen för att åstadkomma konkreta förbättringar.

När samhället tar över ansvaret för ett barn, utifrån att barnet på grund av våld och utsatthet inte kan bo kvar hemma, är det av stor vikt att barnen får rätt att komma till tals och att de får tillgång till krisstöd och vid behov psykologisk bedömning med ställningstagande till psykologisk behandling. Hur ska socialtjänsten säkerställa att detta sker?  Vem följer barnet över tid och bär dess historia, då ej föräldern gör det? Vilket stöd ges till vuxna kring barnet för att klara sin uppgift? Vad finns det för brister och vad finns det för goda exempel?

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling består av tre mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö och tar emot barn och ungdomar som tillhör Rädda Barnens tre prioriterade målgrupper: barn i migration, barn i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld. Mottagningar lyder under hälso- och sjukvården lagstiftning och erbjuder krisstöd, psykologisk bedömning och psykologisk behandling. Utöver kliniskt arbete bevakas barnrättsliga frågor.Under 2018-2019 har vi prioriterat barn i samhällets vård och utifrån det tagit emot patienter i dialog med lokala Barnahus.

Denna workshop tar sin utgångspunkt i framförallt Artikel 39 (Barns rätt till rehabilitering efter våld och försummelse) utifrån att barn som farit illa i hemmet behöver erbjudas krisstöd och vård vid behov. Samtidigt avser workshopen tydligt beröra vikten av Artikel 3 och 12, att barnets bästa kommer i främsta rummet samt att tydligt fånga upp barnets röst och ta hänsyn till deras åsikt. Tillsammans med psykolog från Barnahus Stockholm lyfter vi fallexempel och bjuder in till en lösningsfokuserad workshop