Svåra upplevelser i barndomen och dess påverkan på barns utveckling

Forskning visar att barn och ungdomar som har utsatts för svåra upplevelser under barndomen (ACE) har påtagligt ökad risk för sämre psykisk och fysisk hälsa, både under barndomen och i vuxen ålder. Svåra barndomsupplevelser är även kopplade till fysiologiska och anatomiska förändringar i hjärnan som kan ligga till grund för sociala och kognitiva svårigheter senare i livet. Resultaten pekar mot att förebyggande av svåra upplevelser i barndomen borde kunna minska risken för utanförskap och ohälsa i vuxen ålder.