5a Insatser när barn har utsatts för våld i hemmet

Stöd och behandling när barn och föräldrar fortsätter att leva tillsammans trots misstankar om barnmisshandel

  1. Våld

Elisabet Kjellander, Barnahus mellersta Skåne, Johanna Thulin,  Linnéuniversitet, Åsa Landberg och Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vid misstanke om fysisk barnmisshandel kommer de flesta barn att åka hem till sina föräldrar igen, även om de fortfarande är misstänkta för brott. Vi presenterar två metoder anpassade för dessa familjer, Efter Barnförhöret och KIBB.

Enligt Barnkonventionens artikel 19 ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av våld.  Det innefattar att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd. Rättsliga ingripanden kan behövas, men är enbart en del av det som barnkonventionen förespråkar.

När föräldrar är misstänkta för fysisk barnmisshandel hörs barnet av polisen utan deras kännedom. Efter barnförhöret kommer de flesta barn att åka hem till sina föräldrar igen, även om de fortfarande är misstänkta för brott. Det ställer krav på att myndigheterna samverkar så att socialtjänsten ger stöd och information till både barnet och föräldrarna. Målet är att barnet inte ska råka illa ut på grund av avslöjandet av misshandel och att erbjuda insatser som syftar till att våldet upphör. Stiftelsen Allmänna Barnhuset undervisar sedan 2017 i arbetsmodellen Efter barnförhöret som bland annat innefattar hembesök samma kväll som barnförhöret ägt rum.

Kognitiv Integrerad behandling vid Barnmisshandel (KIBB) ger familjer där föräldrarna utsatt barnen för våld en chans att vända onda spiraler till goda. Behandlingen följer en manual med sexton områden att arbeta igenom. Varje session inleds med att barn och föräldrar arbetar åtskilt med var sin behandlare och avslutas med en stunds gemensamt arbete alla tillsammans. Fokus på våldet är genomgående. Säkerhetskontrakt och trygghetsplanering ingår.

Genom ett respektfullt bemötande och tydligt fokus på våldet skapas förutsättningar för både barn och föräldrar att ta emot hjälp. Med nya kunskaper om våldets effekter och träning i alternativa föräldrastrategier ges föräldrarna större möjlighet att ta ansvar för det våld de utövat och att det inte ska hända igen. Barnet får samtidigt chans att uttrycka och bearbeta sina upplevelser, kunskaper om effekterna av våld och träning i känsloreglering, coping-strategier och andra färdigheter. I de gemensamma sessionerna kan många föräldrar till slut ta till sig barnets beskrivning av våldet och ta sitt ansvar för hur det påverkat barnet och hela familjen.

Metoderna Efter barnförhöret och KIBB samt resultat från senaste årens svenska utvärderingar av KIBB kommer att presenteras, inklusive resultat från kvalitativa intervjuer med barn som genomgått behandlingen.