4a Tidiga insatser – under graviditet och den första tiden hemma

De allra minsta barnens rättigheter

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Bodil Frey och Linda Häggkvist, Föreningen Tidigt Föräldrastöd.

Bättre stöd till utsatta småbarnsföräldrar genom kulturtolkar och doulor. Föreningen Tidigt Föräldrastöd driver projektet ”Jämlik start i livet” med syfte att göra samhällets stöd (t ex på familjecentralen) mer tillgängligt för utsatta småbarnsfamiljer – särskilt de nyanlända. Därigenom stärks de yngsta barnens rätt till hälsa och utveckling.

Föreningen Tidigt Föräldrastöd driver sedan två och ett halvt år arvsfondsprojektet ”Jämlik start i livet” i nordöstra Göteborg och i Karlstad. Föreningen har kulturtolkar och doulor som ger stöd till föräldrar i utsatta situationer. Sociala svårigheter överlappar varandra i de familjer föreningen har kontakt med: migration, separationer, våld, vårdnadstvister, ekonomisk utsatthet och hemlöshet. När föräldrarna inte talar svenska skärps problemen och blir än svårare att lösa.

Det finns ett starkt samband mellan barns hälsa och föräldrarnas levnadsbetingelser. Mammans stress under graviditeten får livslånga konsekvenser för det ofödda barnet. Socialt betingade skillnader i barns hälsa syns redan vid födelsen. En kritisk period i barnets tidiga utveckling är därför graviditeten och det första levnadsåret. Barnet är vid denna tid extremt beroende av en mamma (eller vårdnadshavare) som mår psykiskt och fysiskt någorlunda bra.

Föräldrar i utsatta situationer har svårare att tillgodose barnets behov av uppmärksamhet, trygghet och omvårdnad.  Senare års hjärnforskning visar hur den tidiga utvecklingen av barnets hjärna har livslånga konsekvenser. Det gäller bland annat kognitiv och social förmåga, empati och förmåga att hantera stress. Även barnets tidiga fysiska utveckling beror på föräldrarnas möjlighet och förmåga att ge tillräckligt god omvårdnad.

De yngsta barnen har rätt till liv, utveckling, och bästa uppnåeliga hälsa (barnkonventionen artikel 6 och 24) men kan inte föra sin egen talan. Stödet riktas främst till föräldrarna. Samhällets erbjuder generellt stöd till alla blivande och nyblivna föräldrar. Före och efter förlossningen inom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolor och familjecentraler erbjuds stöd individuellt och i grupp. Föräldrar i svåra sociala situationer och med störst behov, missar ofta dessa möjligheter.

En utsatt grupp är föräldrar som är nya i landet och inte talar svenska eller behöver annat stöd än det som erbjuds.  Genom nära kontakter med föräldrar och barn har projektet ”Jämlik start i livet” avslöjat brister i samhällets sociala skyddsnät. Brister, som drabbar just de allra minsta och ibland ännu ofödda barnen.  Nya arbetssätt har fyllt i det som saknas. Kulturtolkar och doulor har också gjort samhällets resurser tillgängliga för de föräldrar som har störst behov. Föreläsningen berättar mer om detta.

Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Anna-Maria Troedsson1, , Marika Jannerfjord3, Elisabeth Mangrio 6, Louise Assarsson2  och Trifa Hedayati Hajikand 4

1 Kommunförbundet Skåne, 2 Kunskapscentrum BHV Region Skåne, 3 Helsingborgs stad,
4 Folktandvården Skåne, 6 Malmö Universitet

 

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram i Skåne där barnhälsovårdssjuksköterskan samverkar med föräldrastödjare, barnmorska och tandsköterska. Samverkan innebär att professionernas kompetenser kompletterar varandra och ett tidigt förstärkt stöd kan erbjudas till barn och föräldrar.

Växa tryggt erbjuder ca 2000 barn och deras familjer att vara med och familjerna är spridda i stora och små kommuner. Under seminariet kommer vi att presentera Växa tryggts upplägg, logistik och struktur samt visa på hur programmet lyfter barnets rättigheter. Vi kommer också att berätta om innehållet i hembesöken och de olika professionernas roller samt om hur projektet utvärderas av Malmö Universitet.

Växa tryggt är en del av regeringens satsning för att öka tillgängligheten inom barnhälsovården för att nå ut till familjer med större behov. Satsningen syftar till att stärka de insatser som barnhälsovården redan gör, och att arbeta på nya sätt för att nå ut till barn och familjer som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation. På sikt är syftet att bidra till minskade skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika grupper med olika sociala och ekonomiska förutsättningar.

I föreläsningen kommer vi att visa på hur projektet lutar sig på barnkonventionen.  Barnets rättigheter tillgodoses genom att Växa tryggt erbjuder stöd i föräldraskapet (art 5,18 och 31) och som alla offentliga aktörer har de som arbetar med Växa tryggt ett ansvar och en skyldighet att gripa in när föräldrar inte klarar av sin föräldraroll och när barnets rättigheter inte tillgodoses inom familjen (art 19).  Dessa fyra grundprinciperna (art 2, 3, 6 och12) ligger till grund för hela det utökade hembesöksprogrammet.