4c Barnkonventionen som lag – hur blir det för barn i utsatta situationer?

Barnkonventionen 2020: Är vi redo? – Barnets egenmakt för en god start i livet

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare BRIS

Sverige präglas av ökad segregation med utanförskap som följd. Utanförskapet drabbar barnen allra hårdast. Mycket behöver göras för att rusta Sverige att kunna leva upp till barnkonventionen om mindre än ett år. Hör Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS redogöra för vad som står på spel för några av våra mest utsatta barn inför att barnkonventionslagen träder i kraft.

Vad säger barnen själva? Under seminariet ges exempel från #Bris innovationslabb som tillsammans med Göteborgs Stad mobiliserar barn och vuxna för att bidra till att bryta utanförskap, minska kriminalitet och öka jämställdhet.

Välkomna till ett seminarium om vilken skillnad barnkonventionslagen kan göra. Är du redo?

Barnkonventionen, som år 2020 blir gällande lag, ålägger Sverige att tillgodose varje barns rätt till trygghet och ett liv fritt från våld. Varje barn är unikt, men vad varje barn har gemensamt är beroendet av omvårdnad från vårdnadshavare. För att vårdnadshavarna ska kunna agera för sitt barns bästa är samhället skyldig att stödja familjen. Vårdnadshavares behov av stöd ser olika ut och behovet kan också variera över tid, både yttre och inre faktorer påverkar. Det kan vara vårdnadshavares individuella förutsättningar, barnets utveckling, händelser/kriser inom familjen, uppväxtmiljön eller förändringar i samhället såsom krig, flykt mm som påverkar.

Bris möter vårdnadshavare i behov av extra stöd i sin roll utifrån att familjen lever i en särskilt utsatt livssituation som påverkar både barn och vårdnadshavares hälsa negativt och befäster utanförskap i samhället.  Ett familjestöd som utgår från barnets rättigheter är en av de viktigaste insatserna samhället kan genomföra för att undvika ojämlikhet och minska negativa utfall för barn och unga.

Forskning visar att en mindre insats till alla kan ha större förebyggande effekt än stora insatser för få. Det beror bl.a. på att det är svårt att förutse vilka barn respektive vårdnadshavare som kommer få svårigheter längre fram, och att ett öppet stöd för alla gör att fler tar del av erbjudandet.

Bris arbete med stödgrupper till vårdnadshavare och barn bygger på barns delaktighet och inflytande. Expertgrupp barn är Bris inflytandemetod utformade utifrån FNs konvention om barnets rättigheter – att varje barn har rätt till en åsikt och att göra den hörd (artikel 12).

Från teori till praktik – hur tar vi gemensamt ansvar för att tillgängliggöra barns rättigheter när barnkonventionen blir lag?

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Representanter från Barnrättsbyrån

Välkommen till en föreläsning där Barnrättsbyrån pratar om hur svårt det är att som barn själv hävda sina rättigheter och vad som krävs av oss vuxna för att se till att barns rättigheter tillgängliggörs i praktiken när barnkonventionen blir lag. Barnrättsbyrån lyfter barnens erfarenheter och ger tips på hur vi kan samarbeta för att uppnå förändring.

Sverige har en lagstiftning med målet att alla barn ska växa upp under goda och trygga förhållanden och ett välutvecklat system för stöd och hjälp till barn som far illa. Detta till trots möter Barnrättsbyrån dagligen barn i utsatta situationer som faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till. Inte sällan i kontakt med samma myndigheter som är satta att skydda dem.

Att som enskilt barn veta vart man ska vända sig när ens rättigheter kränkts är inte alltid lätt. Även om ett barn i utsatthet och utan stöd från vuxna runt omkring har en juridisk möjlighet att klaga och hävda sin rätt kan det i praktiken vara nästintill omöjligt. FN:s barnrättskommitté och flera statliga utredningar vittnar om samma sak – det saknas en avgörande instans i Sverige dit barn och unga själva kan vända sig utifrån sina rättigheter i barnkonventionen.

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och i samband med det kommer det ställas högre krav på myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med barn. Barnrättsbyrån kommer i den här föreläsningen ge plats åt barnens egna berättelser för att ge exempel både på vart systemet ibland brister men också på tillfällen när det fungerar som bäst. Barnrättsbyrån kommer även utifrån sin metod lyfta vilka grundförutsättningar de anser krävs för att barns rättigheter ska tillgängliggöras i praktiken.

Barnrättsbyrån kommer under föreläsningen prata om rollen som ombud i kontakt med andra yrkesverksamma och lyfta vilka möjligheter som finns att tillsammans skapa en positiv förändring för det enskilda barnet. Vidare kommer Barnrättsbyrån titta på sin egen funktion i förhållande till barnkonventionen och det tredje tilläggsprotokollet.