1d Att skapa nya insatser med och för barn inom socialtjänsten

Att skapa nya insatser med och för barn och unga inom socialtjänsten

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Representant från Barnrättsorganisationen Maskrosbarn och Representant från Umeå kommun

Maskrosbarn presenterar ett utvecklingsarbete tillsammans med Umeå kommun där vi vidareutvecklat ungdomars förslag på nya och anpassade insatser. Tillsammans har vi tagit fram en helt ny insats efter ungdomars behov, med hög grad av flexibilitet och medbestämmande. Kom och bli inspirerade i era utvecklingsarbeten!

Beskrivning: Utbudet av insatser som socialtjänsten har att erbjuda barn och ungdomar idag är begränsat, vilket leder till att unga anpassas till insatserna istället för tvärtom och de riskerar att inte få det stöd de har rätt till.

Om vi verkligen ska kunna prata om att vi jobbar utifrån barns bästa, måste vi involvera dem i frågor som rör dem själva. Unga är experter på sina liv och sina behov och om vi ska utveckla stöd som de ska ta del av så behöver de vara med i den utvecklingen.

Maskrosbarn har sedan 2017 drivit projektet Mellanrummet, finansierat av World Childhood Foundation som startades utifrån insikten att det saknas insatser för ungdomar som inte behöver bli placerade på heltid, men som behöver stöd och periodvis komma ifrån sitt hem. Men även att det överlag saknas insatser utformade efter ungas behov med hög grad av medbestämmande och delaktighet.

Under projektets första år utvecklade vi, tillsammans med unga och professionella, förslag på nya stödinsatser. Under 2018 har vi upprättat ett samarbete med Umeå kommun där vi tillsammans med dem och unga fortsätter att utveckla och utforma ett av förslagen på insatser. Målet med insatserna är att de ska fylla ungdomars behov av andrum, av att få stöd för sin egen skull och av att få komma bort hemifrån en stund. Gemensamt för samtliga insatser är att de är unika i sitt slag då de är utformade helt utifrån ungdomars egna behov och önskningar och att de har en hög grad av flexibilitet och medbestämmande.

Maskrosbarn bjuder in till ett inspirerande seminarium där vi kommer att prata om hur socialtjänsten kan arbeta nyskapande kring insatser, utifrån barns bästa och deras rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Vi presenterar vårt arbete med Umeå kommun. Syftet är att visa på och inspirera till hur offentlig och ideell sektor kan samarbeta och framförallt hur det går att tänka annorlunda kring stöd och insatser. Under seminariet kommer socialsekreterare från Umeå kommun som arbetar i projektet att redogöra för sina erfarenheter med arbetet. Kom och bli inspirerade i era utvecklingsarbeten!