3f Traumatisering hos barn – Väck den björn som sover!

Traumatisering hos barn – Väck den björn som sover!

  1. Våld

Sofia Bidö, Moa Mannheimer och Poa Samuelberg

Föreläsning som bygger på Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018). Bokens övergripande struktur och innehåll presenteras och vi ger smakprov på användbara verktyg och förhållningssätt för upptäckt, bedömning och behandling av traumatisering hos barn efter utsatthet för våld och övergrepp.

Uttrycket ”Väck den björn som sover!” finns etablerat i många kulturer och beskriver vår rädsla att göra ont värre och omedelbara impuls att undvika obehag och ångest. Det kan kännas oerhört skönt i stunden att slippa prata om det som gör ont och känns tungt, men i längden är det knappast till hjälp. Modern traumaforskning visar att det som barn är mest hjälpta av efter övergrepp och våldsupplevelser är ett varmt och rakt förhållningssätt som inte väjer för svåra känslor. I praktiken innebär det att professionella som möter traumatiserade och utsatta barn inte ska smyga tyst förbi. I stället bör björnen nämnas vid namn och barnet få stöd i att närma sig minnet, ett steg i taget, under bästa tänkbara förutsättningar.

Barn som utsätts för misshandel, övergrepp och andra livshotande och integritetskränkande händelser riskerar att hindras i sin utveckling av långvarig och omfattande rädsla och nedstämdhet. De som drabbas extra hårt är de barn som ingen ser, som ingen lyssnar på eller tror på och som inte heller får det stöd och den behandling de behöver. Enligt artikel 39 i Barnkonventionen har ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Vi riktar oss till alla de som möter barn inom vård, socialtjänst, elevhälsa, boenden och frivilligorganisationer. Enligt artikel 19 har varje barn rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. För att möjliggöra detta behöver alla som möter barn ställa frågor om utsatthet för våld och övergrepp och ha god kännedom om vad man själv kan göra för att säkerställa att barn får adekvat skydd och rehabilitering.

Författarna och presentatörerna har alla lång erfarenhet av behandlingsarbete med svårt traumatiserade barn. Sofia Bidö är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och verksamhetschef vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling. Moa Mannheimer är leg. psykolog och centrumchef och Poa Samuelberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och certifierad utbildare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT. Båda är verksamma vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings universitet.