5h Workshop Hur skapar vi förutsättningar för barns rättigheter i socialtjänsten?

Hur skapar vi förutsättningar för att skydda, respektera och säkerställa barns rättigheter i socialtjänstens arbete med barn och unga?

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Representant från Maskrosbarn, Marie Hugander Juhlin, auktoriserad socionom och barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige och Representant från Barnrättsbyrån

En workshop där du får ta del av UNICEF Sveriges ”Handbok för socialsekreterare” och får med dig kunskap och konkreta verktyg från Maskrosbarns och Barnrättsbyråns mångåriga erfarenhet av att arbeta tillsammans med unga. Du får med dig verktygen och tillräckligt med kunskap för att kunna sätta igång och arbeta med detta direkt!

Maskrosbarn, UNICEF Sverige och Barnrättsbyrån anordnar en gemensam workshop med syfte att inspirera till ett barnrättsbaserat arbetssätt i socialtjänstens arbete med barn och unga.

Snart blir barnkonventionen svensk lag, vilket kommer att höja kraven på socialtjänsten och andra myndigheter att tillämpa konventionen i sina bedömningar och beslutsunderlag. Allt för att stärka rättigheterna för de barn som av olika anledningar behöver ha kontakt med socialtjänsten. För att barnkonventionen ska få ökat genomslag i praktiken krävs både kunskap och mod, av såväl handläggare som chefer och politiker.

Det gäller på alla nivåer i samhället, inte minst i det enskilda mötet med barn. Vad krävs för att skapa en miljö som kan erbjuda verklig delaktighet för barn i utsatta livssituationer? Vad innebär det att ha ett barnrättsbaserat förhållningssätt, vad säger barnkonventionen om barns rättigheter i kontakt med socialtjänsten? Och framför allt, vad säger barnen själva?

Välkommen till en interaktiv workshop där du får lära dig mer om barnkonventionen och UNICEF Sveriges ”Handbok för socialsekreterare”. Du får också med dig värdefull kunskap och konkreta verktyg som bygger på Maskrosbarns och Barnrättsbyråns mångåriga erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och unga för att hitta framtidens lösningar på utmaningar när det gäller att leva upp till barns rättigheter i praktiken.

Barnrättsbyrån kommer ge exempel på hur barn och ungas rättigheter många gånger kränks i kontakt med de myndigheter som är satta att hjälpa dem samt prata om vikten av bemötande och delaktighet i arbetet med att tillgängliggöra barns rättigheter i praktiken.

Under workshopen kommer vi varva presentationer med interaktion där publiken själv får själv får fundera över olika frågeställningar och prova verktyg som ungdomar på Maskrosbarn tagit fram.Verktyg som på enkla och kreativa sätt syftar till att kunna prata mer öppet om utredningsprocessen, lättare öppna upp för samtal samt ett helt nytt kreativt verktyg som ska säkerställa att det är barnets problembeskrivning som står i fokus genom hela utredningsprocessen.

Du kommer att få med dig verktygen och tillräckligt med information och kunskap för att kunna sätta igång och arbeta med detta så fort du är tillbaka på jobbet!