2a När föräldrar har ett missbruk

Hur blir det för barnen när någon i familjen dricker för mycket, använder narkotika eller missbrukar läkemedel?

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Kajsa Sjöblom Zivkovic, Jenny Håkansson, Caroline Karlsson, Charlotte Bäck, SPUTNIK, Förebyggande enheten, Socialförvaltningen Örebro

I vår föreläsning vill vi belysa barnets perspektiv. Hur det blir för barn att växa upp i en familj där någon missbrukar. Vår erfarenhet är att mycket fokus vilar på den som har ett missbruk och att de som står bredvid glöms bort. Vi vill göra deras röster hörda.

Det gör vi genom att berätta om deras erfarenheter och upplevelser. Vi berättar också om vad som händer i ett familjesystem när någon utvecklar ett beroende samt vilka symtom det ger hos de anhöriga och då främst barnen. Barn som växer upp i familjer med missbruk tvingas stå tillbaka, deras behov blir inte tillgodosedda, de blir försummade och tvingas till ett liv med oförutsägbarhet och otrygghet (artikel 6). Att växa upp med missbruk i familjen innebär ofta en svår och påfrestande situation för barn och unga samt också en ökad risk för en rad olika problem i framtiden (Föräldraskap och missbruk, socialstyrelsen 2012)

De flesta barn och ungdomar som vi möter har bevittnat eller själva varit utsatta för våld i hemmet. Det handlar om såväl fysiskt som psykiskt och sexuellt våld. Många lever också i familjer med psykisk ohälsa. Detta blir en del av den familjehemlighet som barnen redan bär på utifrån missbruket. För dessa barn blir inte hemmet en plats för den vila, rekreation och lek som barn behöver (artikel 31).

När barn kommer till Sputnik är tanken att de ska bli avlastade det ansvar, den oro och den skam de bär på. Detta genom att vi tillför dem och deras föräldrar kunskap om beroende, medberoende samt barnens rättigheter. På Sputnik kan barnet pratat enskilt, tillsammans med förälder och/eller i grupp tillsammans med andra barn/ungdomar. Syftet är att barnet ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter, upplevelser och känslor samt bli bekräftade i dessa (artikel 2, 6 och 12).

Många av barnen som kommer till oss har separerade föräldrar som är i tvist gällande boende, vårdnad och umgänge. Därför är en viktig del av Sputniks arbete att stödja föräldrar i deras föräldraskap eftersom det är de vuxna runt barnen som ska ta ansvar och se till barnens bästa (artikel 3).

Fokus i Sputniks arbete är att Inventera och stärka friskfaktorerna hos barn och föräldrar vi möter. Ambitionen är att förmedla hopp och en framtidstro!

 

 

Ludde – en metod som hjälper pedagoger att prata om missbruk i familjen

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Mona Örjes, IOGT-NTOs juniorförbund, Junis

Lärarutbildningarna innehåller idag ingen eller mycket lite utbildning i hur skolpersonal kan upptäcka barn i familjer med missbruk och hur de kan arbeta med frågor kring dessa barn. Junis har översatt och Sverige-anpassat ett material som i Skottland används för de yngsta skolbarnen, och som där är utvärderat och visat på goda resultat. Metoden presenteras under föreläsningen.

I Barnkonventionen fastslås i artikel 19 att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. Barn som växer upp i familjer med missbruk utsätts ofta för en del, eller allt, av detta. Det innebär en kraftigt ökad risk för att inte klara skolan, att drabbas av egen psykisk ohälsa och missbruk, ätstörningar, självmord med mera. Men de som tidigt får rätt stöd kan tvärtom gå stärkta ur sin upplevelse. Och erfarenheter visar att ju tidigare barnens upptäcks och erbjuds stöd desto bättre.

Junis har översatt och anpassat ett befintligt och utvärderat material från Skottland som heter Rory (översatt till Ludde i Sverige) och handlar om när någon vuxen dricker för mycket. Det är anpassat för förskole- och yngre skolbarn. I materialet ingår bilderbok om hunden Ludde vars husse dricker för mycket och försummar honom, gosedjur, lärarutbildningsmaterial mm. Elevmaterialet fokuserar på känslor, kommunikation och hur viktigt det är att be om hjälp. Lärare som använt materialet uppger att de fått kunskap om samt redskap att upptäcka barn i familjer med missbruk, samt en icke-utpekande metod att tala om detta med alla barn.

Under föreläsningen presenteras metoden och materialet och erfarenheter från arbetet med detsamma.