1b Barn och trauma

Child – Parent Psychotherapy (CPP). Presentation av en evidensbaserad traumafokuserad behandlingsmodell för barn i åldern 0 – 6 år.

Susanna Billström och Jessica Pehrson, Ericastiftelsen

Presentation gällande behandlingsmodellen CPP, lämpad för verksamheter inom hälso- och sjukvård eller liknande behandlingsverksamheter. Det är numera väl känt att utsatthet för svåra belastningar tidigt i barndomen är förknippat med risk att utveckla psykisk och fysisk ohälsa såväl på kort som lång sikt. Trots att barn i förskoleåldern både är mer utsatta och mer sårbara för våld i nära relation saknas i princip specialiserade stöd- och behandlingsmodeller för de yngsta offren för traumatiska påfrestningar. Denna grupps behov av och rätt till stöd, behandling och rehabilitering är således inte tillfredsställande tillgodosedda.

Beskrivning: CPP är en behandlingsmodell för traumatiserade barn i åldern 0 – 6 år med gott empiriskt stöd från forskning i USA. Den är utvecklad för barn som utsatts för våld i nära relation och även lämplig som insats efter andra traumatiska händelser. I en genomförbarhetsstudie i Sverige har CPP visat sig fungera väl i svensk kontext. CPP implementeras nu med stöd av Socialstyrelsen i ett samarbete mellan Ericastiftelsen i Stockholm och Karlstad universitet. Ett forskningsprojekt pågår för att studera effekterna av modellen. Behandling med CPP erbjuds barn efter olika former av utsatthet för våld, t ex fysisk och psykisk barnmisshandel, bevittnat våld och sexuella övergrepp. Samtidigt förekommande vårdnadstvister är inte ovanligt under behandling. CPP vilar bl a på kunskaper om utvecklingspsykologi, traumateori och anknytning. Små barns rätt och sätt att uttrycka sig på sina villkor en central utgångspunkt. Genom att exempelvis se barns beteende och lek som vägar för kommunikation synliggörs de små barnens erfarenheter och röster. I behandlingen är lek samt kommunikation med stöd av bilder och rörelse centrala verktyg för att främja barns uttryckssätt och stödja omsorgspersoners förmåga att förstå och möta barns behov på ett utvecklingsbefrämjande sätt. Presentationen ger en översiktlig bild av grunderna i CPP och genom illustrationer och exempel visas hur behandling av små barn som upplevt olika former av våld konkret kan gå till genom att använda kommunikationsstöd av olika slag.

 

 

Traumamedveten omsorg (TMO) inom Socialtjänsten och Familjehemsvården.

Theresia Forsberg och Lovisa Bonerfält, Rädda Barnen

Rädda Barnen utbildar sedan 2015 i Traumamedveten omsorg (TMO), ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger kunskap och färdigheter för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga som bär på erfarenheter av svåra och potentiellt traumatiserande händelser.

Rädda Barnens arbete med Traumamedveten omsorg utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och genomsyras av konventionens fyra grundprinciper. Principen om barnets bästa (artikel 3) och rätten till inflytande och att få komma till tals (artikel 12) är särskilt genomgående. Förutom grundprinciperna och att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24) är även artikel 31, gällande barns rätt till lek, vila och fritid särskilt viktig inom Traumamedveten omsorg.

Genom att utbilda viktiga vuxna i TMO, runt om i hela Sverige, bidrar Rädda Barnen till att de mest utsatta barnen får stärkta rättigheter!

Beskrivning: Traumamedveten omsorg (TMO) inom Socialtjänsten och Familjehemsvården.
Rädda Barnen utbildar viktiga vuxna i det forskningsbaserade förhållningssättet Traumamedveten omsorg (TMO). Målet med utbildningarna är att främja den psykiska hälsan hos utsatta barn och unga. Rädda Barnens arbete med TMO grundar sig i FN:s barnkonvention. Den säger bland annat att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24) och att alla barn som varit med om övergrepp eller utnyttjande ska ha möjlighet att återhämta sig i en trygg och barnvänlig miljö (artikel 39). Professionella inom socialtjänsten och familjehemsvården möter dagligen våra mest utsatta barn och unga.

Svåra påfrestningar och traumatiska upplevelser under barndomen kan medföra allvarliga konsekvenser för barn och ungas hälsa och utveckling. Aktuell forskning visar att de barn som är särskilt drabbade är de som över tid och vid upprepade tillfällen utsatts för försummelse, fysiska, känslomässiga och sexuella övergrepp. Traumamedveten omsorg visar att dem vi benämner som viktiga vuxna, kan göra en stor skillnad för barns och ungas återhämtning och läkning.Traumamedveten omsorg utgår från vikten av att se bakom ett barns beteende och fokusera på barnets behov, oavsett på vilket sätt barnet förmedlar behovet. Som en del av vår föreläsning om TMO vill Rädda Barnen visa på hur viktiga vuxna kan skapa en miljö för utsatta barn och unga som präglas av upplevd trygghet, goda relationer och stöd i att främja goda copingstrategier bidrar till barns och ungas läkning och återhämtning.