Föräldrarätten och barns rätt att komma till tals

Titti Mattsson har under snart 30 år kommit att forska rörande barn och unga inom den sociala barnavården, med särskild fokus på barns delaktighet i olika sammanhang och med rättsliga utgångspunkter såsom barns rättssäkerhet, integritet och autonomi.

I denna föreläsning är den utvecklingen rörande barns delaktighet inom den sociala barn- och ungdomsvården i ett rättsligt perspektiv i fokus.

Under senare år har kraven på att barn och ungdomars rättigheter ska tillgodoses blivit alltmer påtaglig inom samhällsvården. Den rättighetsbaserade vården utgår från att varje person är unik och har speciella förutsättningar och behov samt har rätt till delaktighet i vården och i så gott som all kontakt med sociala myndigheter. Samtidigt är det slutliga målet barnets rätt till skydd, stöd och utveckling.

Inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär detta att barns rättigheter ska ställas mot befintlig svensk lagstiftning och praktik. Barns rätt ska också vägas mot föräldrarätten, som har starka rötter i svensk rättstradition.

Vi befinner oss nu i en ny fas i utvecklingen mot stärkta rättigheter för barn, i en tid där synen på barn som rättighetsbärare kodifieras i svensk lag genom en inkorporering av barnkonventionen mycket snart. Vad innebär det för verksamma? För barnet? Vad betyder delaktighet i förhållande i förvaltningsrättsliga, diskrimineringsrättsliga och socialrättsliga termer – och vad kan det innebära för verksamheten? Vem kommer att driva utvecklingen framåt? Hur kan barns delaktighet stärkas, av vem/vilka och i så fall hur?