4g Workshop Att främja all barns förmåga att möta utmaningar och utvecklas

Att främja all barns förmåga att möta utmaningar och utvecklas – en workshop om det pedagogiska materialet RESCUR Jag vill, jag kan, jag törs.

  1. Separationer och vårdnadstvister

Birgitta Kimber1, Barbro Henriksson2, Therése Skoog3, Charli Eriksson4

1 Institutionen för kliniska vetenskaper, Umeå universitet
2 IOGT-NTOs Juniorförbund (Junis)
3 Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
4 Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

RESCUR Jag vill, jag kan, jag törs är en universell insats, som syftar till att främja resiliens hos alla barn. Under workshopen presenteras och diskuteras materialet och erfarenheter från studier bland barn 6-12 år, en randomiserad studie av skolklasser och grupper inom idéburen organisation och socialtjänst.

Bakgrund

En kontrollerad studie genomförs av RESCUR Jag vill, jag kan, jag törs, ett pedagogiskt material som utvecklats som ett svar på de sociala, kulturella och ekonomiska utmaningar som många europeiska barn står inför idag. Det är en universell insats som syftar till att främja resiliens hos all barn och också de som kan vara i riskzonen för t.ex. misslyckande i skolan och social utslagning genom att tillhandahålla verktyg för att övervinna nackdelar och främja utvecklingsbehov barnen har och samtidigt bygga på deras starka sidor. Materialet har arbetats fram av forskare vid sex universitet i Europa.

IOGT-NTOs Juniorförbund och forskare vid Göteborgs, Umeås och Stockholms universitet med stöd från Folkhälsomyndigheten studerar effekter som RESCUR Jag vill, jag kan, jag törs kan ha på barn i åldrarna 6-8 och 9-12. De teman som studeras är: Effektiv kommunikation, Att bygga på styrkor, och Att göra svårigheter till möjligheter.

Workshop

Målsättningen är att presentera och tillsammans diskutera materialet i skenet av erfarenheter från genomförandet och pågående forskning. Deltagarna får pröva delar av det. Exempel kommer att hämtas från några olika teman. Berättelser, sagor och mindfulness är återkommande inslag.

Erfarenheter från genomförandet av insatsen kommer att presenteras. Den pågående forskningen fokuserar på såväl implementering som effekter. Datainsamlingsmetoder presenteras och preliminära resultat redovisas.

Inom projektet har vi nu genomfört insatsen för att generera ny, användbar kunskap om en teoretiskt lovande metod för att stärka alla barn inklusive barn i riskzonen, som i ett långsiktigt perspektiv skulle kunna utgöra en del av samhällets arbete för utsatta grupper och som kan komplettera strukturbaserade insatser genom att ge barnen egna färdigheter och framförallt ge dem en egen röst.

Inom RESCUR är Barnkonventionen en grund med alla barns bästa i fokus (artikel 3), att ge barnet kompetens som är viktig för liv, överlevnad och utveckling (artikel 6). Detta bidrar till att utveckla barnets fulla möjligheter och förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett mångkulturellt samhälle (artikel 29). Genom tillämpning av materialet blir barnet lyssnat på, barnets åsikter och erfarenheter respekteras (artikel 12). Föräldrar får också stöd i sitt föräldraskap genom hemuppgifter (artikel 5) samt tillgång till en föräldraguide.