5b Att lyssna till barn – barnkonsultationer och strukturerad familjeterapi

Barns röster om utsatthet

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Peter Ekman, Trossamfundet Svenska kyrkan

Ofta gissar vi oss till vad som är bra för barn, hur de tänker och vad de tycker. Det blir inte alltid, eller kanske sällan, rätt.

Svenska kyrkan vill erbjuda ett seminarium där vi berättar om de olika metoderna som vi använts oss av i dessa möten med barnet. Vi tänker att seminariet ska visa på goda exempel gällande barnkonsultationer, men också ta upp sådana metoder som inte fungerat i våra sammanhang. Vi vill också lyfta etik och förhållningssätt när det gäller att involvera barnet i beslutsprocesser. Hur kan vi skapa goda och symmetriska möten mellan barn och vuxna? I Botkyrka pastorat genomför vi en barnkonsultation med utsatthet som tema. Vi använder här en metod som vi kallar för Snap n tell och som snabbt ger många barn möjlighet att delta. I seminariet kommer vi särskilt att berätta om denna metod.

Svenska kyrkan är ett rikstäckande trossamfund med nästan 6 miljoner medlemmar. Svenska kyrkan tog 2012 beslut om att göra barnkonsekvensanalys som en del i beredningen av beslut. Totalt finns det drygt 40 000 förtroendevalda och 20 000 anställda i Svenska kyrkan på tre olika beslutsnivåer. En viktig del i detta omfattande arbete är att lyssna på vad barnet har att säga (barnkonventionen artikel 12). Svenska kyrkan har under snart sex års tid arbetat med barnkonsultationer och har hela tiden haft en reflektion kring metodval, rapportskrivning och presentation av resultat.

Svenska kyrkan vill erbjuda ett seminarium där vi berättar om de olika metoderna som vi använts oss av i dessa möten med barnet. Vi tänker att seminariet ska visa på goda exempel gällande barnkonsultationer, men också ta upp sådana metoder som inte fungerat i våra sammanhang. Vi vill också lyfta etik och förhållningssätt när det gäller att involvera barnet i beslutsprocesser. Hur kan vi skapa goda och symmetriska möten mellan barn och vuxna? I Botkyrka pastorat genomför vi en barnkonsultation med utsatthet som tema. Vi använder här en metod som vi kallar för Snap n tell och som snabbt ger många barn möjlighet att delta. I seminariet kommer vi särskilt att berätta om denna metod.

Svenska kyrkans seminarium är ett bidrag in i arbetet med att stärka artikel 12 i Barnkonventionen – barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad på. Seminariet bygger på genomförda barnkonsultationen i Botkyrka men vi tar också exempel från tidigare barnkonsultationer ibland annat Nacka, Västerås, Örebro och Luleå.

TFCO- behandlingsfamilj, ett alternativ till institutionsvård.

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Cissi Green och Anna Marshall, Metodgarant TFCO Norden, Isabelle Person, fd ungdom i TFCO och Sara Person, mamma till Isabelle

Isabelle: ” Först var jag på institution, det blev bara värre. När vi fick hjälp tillsammans vände det. Man har lyssnat på oss. Nu kan vi äntligen bo tillsammans. Vi har nog haft tur.”

Under föreläsningen beskriver vi tillsammans med Isabelle och hennes mamma TFCO, Treatment Foster Care Oregon, en insats som vänder sig till barn och föräldrar som har en omfattande psykosocial problematik och som oftast varit i kontakt med Socialtjänst under en längre tid. TFCO är ett alternativ till att ungdomar hamnar inom institutionsvården och togs till Sverige 1999 från USA.

Det är ett evidensbaserat Blueprint Program som har prövats i flera omfattande forskningsstudier och visat på flera goda resultat, se bl.a. SBUs kunskapsöversikt från april 2018. Läs mer här

Sverige har en hög statistik på antalet placerade ungdomar. Barn och föräldrar som har en omfattande psykosocial problematik och stor psykisk ohälsa är en marginaliserad grupp i Sverige. I Barnkonventionen artikel 4 finns fastställt att politiker som styr ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. Enligt SBUs rapport (se ovan) får årligen endast ca 40 ungdomar och deras familjer tillgång till TFCO av de ca 2000 som faller inom målgruppen. Flertalet kommuner väljer istället att placera ungdomar på institution trots att vi vet att institutionsplaceringar kan förvärra för de unga.

Under föreläsningen kommer vi beskriva hur vi genom strukturerad familjeterapi arbetar med artikel 10 i barnkonventionen för att nå målet om återförening. Och när återförening inte kan ske kommer vi beskriva vårt arbete utifrån artikel 20 om att få hjälp att hitta ett nytt hem.

Forskning visar att för att hjälpa denna målgrupp behövs ett systemiskt omhändertagande och vi kommer berätta hur vi i TFCO får till stånd detta viktiga och nödvändiga samarbete mellan olika aktörer som kommun, skola och socialtjänst.

Alla barn har rätt till utbildning enligt artikel 28, TFCO arbetar intensivt med att ungdomar får möjlighet att gå i vanlig skola med individanpassat stöd. Vi vet att en viktig och avgörande skyddsfaktor är god skolgång och under föreläsningen beskriver vi hur det arbetet konkret går till.

Enligt konvention nr 12 har varje barn rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnad till.  I TFCO teamet finns en specifik ungdomsbehandlare som stödjer och som hjälper ungdomen att nå sina mål.