25 – Prövning av barnets bästa / Barnkonsekvensanalyser inom hälso- och sjukvården – Ett praktisk exempel

Åldersövergripande arbete
Godfried Van Agthoven, Barnskyddsteam Västra Götaland, Ebba Kostmann, Regionala barnuppdraget Västra Götalandsregion/Avdelning social hållbarhet och Karin Andersson, Regionala barnuppdraget Västra Götalandsregion
Sammanfattning: Barnkonventionen som lag ställer högre krav på hälso- och sjukvården samt att FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar att prövning och analys av barnets bästa ska göras vid förändringar och frågor som rör barn. Under det här seminariet beskrivs arbetsprocessen och resultat av en prövning och analys gällande digitala vårdmöten inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen som blev högt aktuellt under Covid-19.

Beskrivning: Hälso- och sjukvården är en verksamhet som är under ständig förändring. Det förändras utifrån nya förutsättningar i ekonomi, bemanning, lag och hjälpmedel såsom digitala verktyg. Traditionellt har barnets röster, åsikter och till och med barnets rättigheter inte tillgodosetts till fullo i Sverige. Nya rutiner utvecklas ofta inom verksamheter som har hand om vuxna och rutinerna kommer sedan även gälla barn och unga utan att pröva om det gynnar barn och om det är till deras bästa. Vi tillämpar varken barnperspektiv eller barnrättsperspektiv, utan i mest positiva mening görs en tolkning av barnens bästa utifrån ett vuxenperspektiv.
Digitalisering av hälso- och sjukvården är en av många stora förändringar som påverkar barn och unga. Dessutom har digitala vårdmöten under Covid-19 pandemi lett till ökad användning av det verktyget. Med anledning av detta valde VGR att med hjälp av Regionala barnuppdraget i samarbete med Barnskyddsteam VG genomföra en prövning av barnets bästa under 2020.

Föreläsningen kommer att visa vad en prövning och analys av barnets bästa kan resultera i men även belysa utmaningar. En prövning av barnets bästa / barnkonsekvensanalys kan göras för barn som grupp likväl som för det enskilda barnet. Genom att dela vår erfarenhet hoppas vi att det kommer nya idéer och samarbete för att underlätta för alla som genomför prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser.

Anknytning till artikel 24: Förändringar, nya rutiner, nedläggningar och uppstart av ny verksamhet. Det finns många exempel på saker som kan påverka barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och som kan förändra barnets förutsättningar att åtnjuta sig rätten till sjukvård och rehabilitering.
Barn har rätt att bli hörda i alla frågor som berör de. Prövningar av barnets bästa och barnkonsekvensanalyser är ett hjälpmedel som behöver implementeras inom hälso- och sjukvården.