52 – Barn och unga med funktionsnedsättning mitt i en pandemi

Åldersövergripande arbete
Maria Melin, Myndigheten för delaktighet och Karin Flyckt, Socialstyrelsen

Sammanfattning: Alla barn har påverkats av coronapandemin men för barn och unga med funktionsnedsättning har pandemin inneburit särskilda utmaningar. Barn och unga med funktionsnedsättning har ofta fler och andra vård- och omsorgskontakter och uppföljning av pandemins effekter inom dessa områden är angelägen. Under seminariet berättar Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen om hur pandemin och olika åtgärder med anledning av den har påverkat barn och unga med funktionsnedsättning.

Beskrivning: Under coronapandemin har många verksamheter på kort tid tvingats till stora omställningar och prioriteringar. Restriktioner och åtgärder för att minska smittspridningen har fått olika konsekvenser för barn och unga beroende på deras levnadssituation och behov. För många barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer är olika typer av stödinsatser grunden till ett fungerande liv. Dessa insatser har under pandemin i olika utsträckning ställts in och ställts om. Det är också tydligt att även om tillgången till vård och stöd har minskat, har en ökad samverkan och digitalisering gjort det möjligt för nya former av stöd. Stödinsatser behöver i större utsträckning utgå från mångfalden av behov för att kunna motverka konsekvenser på kort och lång sikt.

Anknytning till artikel 24: Barn och unga med funktionsnedsättning har ofta fler vård- och stödkontakter än andra barn och unga. Dessa insatser är ofta grunden för ett fungerande liv på jämlika villkor. För föräldrar med egen funktionsnedsättning kan instatserna vara nödvändliga för ett fungerande föräldraskap. För barn och unga med funktionsnedsättning gäller inte bara artikel 24 om hälsa, utan också artikel 25 om hälsa och artikel 26 om habilitering och rehabilitering i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förändringar inom hälso- och sjukvård maa pandemin riskerar att drabba barn och unga med funktionsnedsättning särskilt.