1 – Hur påverkar migration, trångboddhet och levnadsomständigheter det lilla barnets hälsa?

0-5
Susan Sami, Larios Malki och Carin Klefbom
Transkulturellt Centrum Region Stockholm

Sammanfattning: Hur påverkar trångboddhet och levnadsomständigheter samt skillnaden mellan rätten till vård och den faktiska tillgängligheten det lilla barnets hälsa? Föreläsningen ger exempel på extra stöd till utsatta familjer och visar verktyg som kan vara användbara för dig som möter barnfamiljer i ditt dagliga arbete. Hur bemöter du frågor som:

”Jag har inget kök, hur gör jag?”

”Är vatten den bästa drycken?”

”Hur tystar man barn på natten?”

Beskrivning: Vilka är vi? Transkulturellt Centrum är ett kunskapscentrum inom Region Stockholm. Vi ger stöd till personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård som i sitt dagliga arbete möter människor med migrationsbakgrund.

Centrets vision är en god och jämlik hälsa för hela regionens invånare. Att alla, oavsett ursprung, har inflytande över sina liv och kan välja hälsosamma levnadsvanor. Att alla som söker vård bemöts och behandlas på lika villkor och med respekt för deras integritet.

Föreläsningens innehåll: Asylsökande barn, barn i migration samt papperslösa små barn (0-5 år) är barn med särskild risk för psykisk, fysisk och en tidig ohälsa i munnen. Många lever i en ekonomiskt utsatt situation i otrygga boendelösningar. Barnen belastas dubbelt utifrån trångboddhet och levnadsomständigheter men också utifrån skillnaden mellan rätten till vård och den faktiska tillgängligheten.

Vi vill under vår föreläsning ta upp hur detta påverkar det lilla barnets hälsa. Under föreläsningen beskriver vi hur man kan ge extra stöd till utsatta familjer och visar verktyg som kan vara användbara för dig som möter familjer och barn i ditt dagliga arbete.

Några punkter som lyfts under föreläsningen:

  1. Nappflaskevanor och klämmisar
  2. Tandborstning för små barn
  3. Oralmotorisk utveckling
  4. Trångboddhet och levnadsomständigheter

Anknytning till artikel 24: Föreläsningen knyter an till artikel 24 främst via att belysa barn i utsatta situationer och deras rätt till att få bästa möjliga hälsa tillgodosedd. Vi lyfter både boendemiljö och levnadsomständigheter men också rätten till och tillgängligheten till hälso- och sjukvård. Vi förmedlar de mest utsatta barnens vardag och ger exempel på metoder och verktyg för att stärka dessa barns hälsa.