65 – Stöd till barn och unga som lämnar placering i samhällsvård

Åldersövergripande arbete
Rafif Makboul och Lady France Mulumba, SOS Barnbyar

Sammanfattning: Från barn till vuxen.
Vad händer när placering i samhällsvården upphör och hur klarar sig tidigare placerade barn när de ska lämna samhällsvården och stå på egna ben? Barn och unga som lämnar placering i social dygnsvård riskerar i vuxen ålder psykisk och fysisk ohälsa. Detta seminarium handlar om Care Leavers och behovet av stöd för att öka målgruppens förutsättningarna till självständighet och självförsörjning som vuxna.

Beskrivning: SOS Barnbyar arbetar sedan 2017 i Sverige med stödprogram för unga som lämnar placering i social dygnsvård, så kallade Care Leavers. Arbetet handlar om att unga ska få stöd i övergången från barn till vuxen i syfte att få bättre förutsättningar att kunna stå på egna ben när samhällsvården upphör. Vi vet idag att många i målgruppen avslutas utifrån att de exempelvis har uppnått en viss juridisk ålder, istället för utifrån mognad och faktisk förmåga att kunna klara sig själva. För barn som växer upp med sina biologiska föräldrar finns stödet ofta kvar även efter att barnet fyllt 18 år, de lämnas sällan att klara sig själva utan stöd, men det gör denna målgrupp i stor utsträckning trots att samhället gått in som föräldrar i syfte att ge barnet bättre förutsättningar i livet än vad ursprungsfamiljen kunnat göra.

Care Levers har en rad överrisker att exempelvis hamna i hemlöshet, arbetslöshet, bidragsbiroende, att ha en sämre psykisk och fysisk hälsa, hamna i missbruk, kriminalitet, självmord och självmordsförsök, toårsgraviditer och ungt föräldraskap. Care Leavers har även i högre utsträckning än andra barn bristande vaccinering och tandhälsostatus. Detta presenterar bland annat Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i sin kartläggning ”Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård” som publicerades 2020. I rapporten lyfter SBU även fram att det finns väldigt liten kunskap om metoder för att kunna stötta målgruppen i Sverige idag.

Under Barnrättsdagarna vill SOS Barnbyar arrangera ett seminarium med ett panelsamtal där vi bjuder in ansvariga politiker, forskare och experter på området samt representantanter från målgruppen för att prata om behovet av stöd för målgruppen efter placering i samhällsvården. Målet med seminariet är att belysa de behov som finns samt att öka kunskaperna kring barn och unga som lämnar samhällsvården. Delar av samtalet kommer att kretsa kring vad som behöver göras under tiden då barnet är placerat och vilket förberedande stöd som behövs för att som vuxen kunna stå på egna ben. Seminariet handlar också om hur samhället säkerställer rätt stöd efter att placeringen upphört.

Anknytning till artikel 24: Seminariet handlar till stor del om konskevenserna av att inte ha fått hjälp med sin hälsa under placering i samhällets omvårdnan och anknyter på så sätt till artikel 24. Care Levers riskerar i hög utsträckning fysisk och psykisk ohälsa. För målgruppen har samhället haft det yttersta ansvaret att ge bästa möjliga tillgång till hälso-och sjukvård och rehablitering. Det handlar om vaccinering, tandhälsa och omvårdnad under placering. Det handlar om att få stöd att bearbeta trauman och psykisk ohälsa, om fysisk hälsa samt om sexuell- och repruduktiv hälsa. Det kan även handla om behovet av medcinska utredningar och behandling.