34 – Första året med pandemin – Hur har pandemin påverkat barns mående och utsatthet?

Åldersövergripande arbete
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

Sammanfattning: Pandemin har tveklöst inneburit samhällsförändringar som påverkat barns vardag och som inneburit påfrestningar för många. Det har särskilt drabbat barn som redan innan befann sig i en utsatt situation. Ta del av Bris årsrapport som baseras på 31 500 kurativa samtal med barn under 2020 och som lutar sig mot aktuell forskning och rapporter om hur pandemin har påverkat barns mående och utsatthet i hemmet under året.

Beskrivning: 2020 har varit ett år olikt alla andra, då samhället behövt ställa in och ställa om – och vardagen har förändrats för många barn. Påfrestningarna har pågått under lång tid, och fortfarande har krisen inget tydligt slutdatum. Under året har vi lärt oss att pandemin inte primärt drabbar barn genom egen sjuklighet. Däremot har barn på flera sätt påverkats av de samhällsförändringar som följt. Pandemin har försämrat barns livssituation globalt och även i Sverige har barns utsatthet ökat.

Bris årsrapport för 2020 riktar ljuset på hur pandemin påverkat barns livssituation under året som gått, med fokus på barns psykiska hälsa och barns utsatthet i hemmet. Här presenteras vad barn sökt stöd för hos Bris och hur barns stödbehov tagit sig uttryck i relation till pandemin, varvat med forskning och rapporter om hur barn hittills har påverkats av pandemins konsekvenser.

I Bris stödverksamhet har pandemin gjort tydliga avtryck. Samtal om familjekonflikter, våld och ångest har eskalerat till Bris under året. Det är uppenbart att många barns välbefinnande påverkats negativt av förändringar inom skolan, av begränsade sociala kontakter och aktiviteter, av ökade konflikter och påfrestningar i hemmet och av att vuxna i barns närhet själva drabbats av pandemins konsekvenser. Samtidigt som isoleringen i samhället har ökat och insynen i familjer har minskat har riskfaktorer för att barn ska fara illa ökat.

I Sverige har många barn fått en förstärkt utsatthet i hemmet och en försämring av den psykiska hälsan under krisen. Tydligt är att pandemin slår hårdast mot barn som redan innan krisen befann sig i en utsatt situation eller led av psykisk ohälsa.

Anknytning till artikel 24: Föreläsningen presenterar Bris årsrapport som särskilt fokuserar på hur barns psykiska hälsa och välbefinnande påverkats under året som gått, samt hur barns utsatthet för våld, övergrepp och kränkningar påverkats. Det har en direkt koppling till artikel 24 om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Det handlar dels om barns som upplever psykiska besvär, såsom ångest och nedstämdhet, och om barn som utsatts för situationer i hemmiljön som kan få stora konsekvenser för barnets hälsa såväl på kort som lång sikt.

Här berörs flera skyddsfaktorer och riskfaktorer med koppling till barns hälsa ur olika perspektiv såsom exempelvis hur samhällsrestriktioner påverkat möjlighet till fysisk rörelse och tillgång till stöd- och vårdinstanser.