22 – Alla ungas rätt till psykisk hälsa och personlig utveckling – stärkande arbete med unga i en hederskontext!

13-18
Johanna Salama, FreeZone Sweden

Sammanfattning: Unga som lever med hedersnormer begränsas ofta i att kunna utveckla sin identitet och sitt eget liv, vilket även påverkan den psykiska hälsan negativt.
Hur kan vi arbeta med att stärka målgruppens rättigheter och möjlighet till ett liv i frihet med en god psykisk hälsa?

FreeZone Sweden ger en interaktiv föreläsning om hur du som yrkesverksam kan gå från teoretisk kunskap till att arbeta praktiskt med att förebygga hedersförtryck och stärka målgruppen samt främja den psykiska hälsan utifrån FreeZone Swedens metod Fria Zoner.

Beskrivning: FreeZone Sweden har många års erfarenhet av metodutveckling för att stärka unga och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Två faktorer som har stor betydelse för att stärka barns och ungas rättigheter samt förebygga våld och förtryck i hedernsnamn är kunskap och verktyg för bemötande.

Kunskap om rättigheter och vilka uttryck ett förtryck kan ha är viktigt för att som vuxen kunna uppmärksamma och identifiera barn och unga som lever med hedersnormer och förtryck. Verktyg för att samtala med och ge stöd till barn och unga kan vara avgörande för att den unge ska känna den tillit som krävs för att våga berätta om sin situation. Många yrkesverksamma vill fördjupa och systematisera arbetet med att stärka ungdomar så att de kan förändra sin livssituation. Här kommer Fria Zoner in: ett verktyg som gör det möjligt att utgå från en trygg och beprövad metod i förebyggande och stärkande insatser.

Metoden Fria Zoner är framtagen av FreeZone Sweden och vänder sig till unga i en hederskontext 11-25 år, de yrkesverksamma och chefer som möter dem i vardagen.

Fria Zoner är en förebyggande metod för samtalsgrupper (zoner) för unga som lever med hedersnormer och/eller har erfarenhet av migration eller flykt. Metoden syftar till att främja den psykiska hälsan, medvetandegöra de unga om sina rättigheter samt ge redskap för att bättre kunna hantera sin livssituation.

Grunden för Fria Zoner är barn och ungas rättigheter så som de är formulerade i svensk lag genom Barnkonventionen, samt forskning och rapporter kring hedersrelaterat våld och förtryck ihop med mångårig erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Metoden bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik och Non-Violent Communication ihop med aktiva värderings- och avslappningsövningar med syfte att höja de ungas KASAM.(Känsla av sammanhang-begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet)

Anknytning till artikel 24: För den som lever med utsatthet kopplat till heder är rätten till hälsa inte alltid en självklarhet. Många unga berättar om psykisk ohälsa, okunskap om hur och var en kan få hjälp med fysiska och psykiska besvär eller att hen inte vågar söka hjälp. I FreeZone Swedens metod är stärkandet av de unga centralt för att ge dem redskap och förutsättningar att få tillgång till sina rättigheter.