61 – Att bemöta barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Åldersövergripande arbete

Josefin Aldegren och Emilia Öhberg, Svenska Röda Korset
Sammanfattning: Att leva tillsammans med närstående som drabbats av PTSD kan vara påfrestande och barn som är
anhöriga är särskilt utsatta. Barnen tvingas ofta ta på sig ett oerhört stort ansvar i familjen samt i
kontakter med myndigheter och andra organisationer. Genom att lyfta barn och ungas egna röster
vill vi belysa deras situation och frågar hur vi kan säkerställa att dessa barn får sina rättigheter
tillgodosedda?

 

Beskrivning: På Barnverksamheten på Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade möter vi barn som är anhöriga till patienter med Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) eller annan svår psykisk ohälsa till följd av krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser. Här arbetar vi för att stärka barns rätt som anhöriga enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 5 kap 7 § (2017:30) och på så vis också
uppfylla artikel 24 i Barnkonventionen, barns rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa.

Att leva tillsammans med närstående som drabbats PTSD kan vara påfrestande och barn är särskilt utsatta. Barnen riskerar att själva utvecklar PTSD-symptom men löper även risk att utveckla annan psykisk ohälsa. Barnen vi möter måste även från mycket tidig ålder ta på sig ett stort ansvar för familjen. De får agera språkrör för sina familjer genom att tolka och att föra familjens talan eller agera budbärare genom att läsa och förklara de brev som familjen får.

Det händer att vi måste tolka och då kanske de ställer jobbiga frågor, man hamnar i en situation där det blir jobbigt och man vet inte vad man ska säga. – Tjej, 20 år
Man vill inte ens berätta för föräldern vad som står i brevet. – Tjej, 17 år

Ungdomarna beskriver en hög stressnivå på grund av de roller de tvingas anta vilket påverkar både deras psykiska och fysiska hälsa. Ungdomarnas egen uppfattning är att det är den professionelles ansvar att se till att barn och ungdomar skyddas från att behöva tolka och översätta. Vi frågar:

  • Hur kan vi arbeta för att säkerställa alla barns rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa?
  • Hur samspelar rätten till bästa uppnåeliga hälsa med de grundläggande principerna enligt
    barnkonventionen, samt andra lagar och internationella konventioner?
  • Vad kan vi som möter dessa barn göra för att säkerställa att de får sina rättigheter tillgodosedda samt skydda dem från att tvingas ta ett ansvar bortom deras mognad?

    Med hjälp av barn och ungdomars egna röster vill vi belysa deras situation samt generera en öppen och uppriktig diskussion kring statens, samhällets och den enskilde professionelles ansvar i dessa frågor. Vår förhoppning är att några av ungdomarna kommer vara med och presentera, oavsett så är de med och skapa innehållet i föreläsningen samt utformningen av frågeställningar.

Anknytning till artikel 24: På barnverksamheten är ett av våra långsiktiga mål att stärka skyddfaktorer hos barn som är anhöriga till föräldrar med PTSD eller annan svår psykisk ohälsa till följd av krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser. Eftersom dessa barn tillhör en riskgrupp där många utvecklar egen psykisk eller fysisk ohälsa, samt ofta lider av migrationsrealterad stress, vill vi genom vår presentation belysa hur vi arbetar med att uppfylla artikel 24 i Barnkonventionen.