Unga sex och internet efter #metoo

 med fokus på Covid-19

En föreläsning som presenterar resultat från en ny studie om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via sociala medier. Undersökningen genomfördes under pandemin, och de elever som besvarat enkäten efter det att gymnasieskolorna stängdes i mars 2020 har fått kompletterande frågor om hur pandemin påverkat dem. Frågorna handlar om hur de upplevt hemundervisningen och också om hur de restriktioner som följt av pandemin påverkat en eventuell utsatthet och möjligheten att söka hjälp. Det gör att vi kan jämföra påverkan av pandemin på de elever som utsatts för övergrepp med de elever som inte har utsatts.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola genomföra en studie om ungdomars sexualitet, utsatthet för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via sociala medier. Genom att delvis samma frågor ställts som vid tidigare undersökningar från 2004, 2009 och 2014 går det att följa utvecklingen över tid.   Drygt 3300 gymnasieelever har besvarat en anonym enkät om utsatthet under hela uppväxten. Resultaten av studien redovisas till regeringen 15 juni 2021.

Varje barn har rätt att växa upp utan våld, och målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Det är viktigt att försöka ta reda på hur vanligt sexuella övergrepp och annat våld mot barn är. Det ger förutsättningar för att förebygga, skydda och stötta. Officiell statistik om antalet polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten ger viss information – men ingen bild av hur många barn som verkligen är utsatta eftersom sexuella övergrepp relativt sällan kommer till myndigheternas kännedom. En anonym enkätstudie som denna ger en mer rättvisande bild av läget än vad antalet anmälningar gör och gör det möjligt även för alla de barn som inte berättat om vad de varit med om för myndigheter att komma till tals.

Sexuella övergrepp mot barn kan få stora konsekvenser för hälsan, både i anslutning till övergreppen och under den fortsatta uppväxten. I studien svarar eleverna även på frågor om hälsa, och om vilket stöd de fått efter att ha avslöjat vad de utsatts för.

Anknytning till artikel 24: Sexuella övergrepp mot barn kan få stora konsekvenser för hälsan, både i anslutning till övergreppen och under den fortsatta uppväxten. I studien svarar eleverna även på frågor om hälsa, och om vilket stöd de fått efter att ha avslöjat vad de utsatts för.

Föreläsare: Carl Göran Svedin, Linda Jonsson och Åsa Landberg