69 – Barn gör barnrättsplan i Göteborgs Stad

Åldersövergripande arbete
Heba Soualem, Mons Hovde, Charlie Arby, Edvin Johansson, Vera Zhang, Göteborgs Stad, Ungdomsfullmäktige, Barnrättsgruppen, Paula Aijmer, Göteborgs Stad

Sammanfattning: Unga berättar utifrån barns eget perspektiv hur man kan arbeta med att göra fler röster höra. Vad har fungerat bra och vad har fungerat sämre i processen att tillsammans med stadsledningskontoret ta fram en barnrättsplan/barnbokslut för Göteborg? Hur blev resultatet?

Ungdomsfullmäktige består av 101 folkvalda ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. Ungdomarna bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlighet att påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.

Beskrivning: Barn gör barnrättsplan i Göteborgs StadBarnkonventionen har varit lag i mer än ett år men att göra barnkonventionen till lag räcker inte för att tillgodose Sveriges alla barn deras mänskliga rättigheter. Det har blivit tydligt att det finns brister i det kommunala barnrättsarbetet. Ett av de stora misstagen kommuner gör är att inte inkludera barn i sitt arbete med barnrätt, något som borde vara en självklarhet.

I Sverige är barn den enda grupp medborgare som inte har rösträtt därför är det viktigt att aktivt lyssna och betrakta det barn själva berättar. Barn är en lika stor del av samhället som vuxna men ändå så får de inte samma inflytande och delaktighet. Enligt artikel 3 I barnkonventionen så ska beslut som tas rörande barn vara ett beslut taget för barnets bästa. Det går inte att ta ett beslut för barnets bästa om inte barnet får en chans att delta i beslutet, detta är dock inte detsamma som att barnet får bestämma.

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat att ta fram en stadsövergripande barnrättsplan och gett samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut.
Ungdomsfullmäktige i Göteborg är ett forum som består av förtroendevalda unga mellan 12 – 17 år från olika delar av staden som har ett gemensamt ansvar för att verka för alla barn och unga i staden. I ungdomsfullmäktige finns det en referensgrupp som aktivt arbetar med förslaget till barnrättsplan och barnbokslut innan ärendet lämnas över till kommunstyrelsen. Barnrättsgruppen i ungdomsfullmäktige Göteborg har varit en väldigt viktig del av arbetet för att barnrättsplanen ska kunna vara så bra som möjligt för alla unga oavsett olikheter. Men under arbetet så blev det tydligt att fler perspektiv behövs då alla barn är olika och har olika förutsättningar. Därför har denna arbetsgrupp gjort en enkät med frågor kopplade till barnkonventionen för att kunna få en överblick över hur barn och unga har det.

Det var särskilt viktigt att barn i grundsärskolan var med och svarade. Det är en utsatt grupp som väldigt sällan får vara med och påverka och därför är det viktigt att stå upp för dem. Enkätresultatet som består av svar från ungefär 600 barn och unga utgör ett viktigt material för arbete inom barnrätt. Som följd att ha svarat på enkäten så kommer barn och unga förhoppningsvis i större utsträckning bli medvetna om sina rättigheter, en otroligt viktig faktor i arbetet om barnrätt som måste tas på allvar.

Heba Soualem, 16 år, Ordförande för ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp

Stadsledningskontorets inspel

Stadsledningskontoret tar tillsammas med Ungdomsfullmäktige fram en barnrättsplan på uppdrag av Göteborgs Kommunfullmäktige. Barnrättsplanen syftar till att öka den kommungemensamma styrningen av barnrättsperspektivet. Planen syftar även till att öka kompetensen och ambitionsnivån i staden. Varje nämnd och styrelse ska också ta fram ett barnbokslut årligen.

Anknytning till artikel 24: Artikel 12 (grundläggande artiklarna, samt alla artiklar)