26 – BarnSäkert-2 – ett förebyggande samarbete för en barndom fri från våld och försummelse

0-5
Föreläsare: Steven Lucas, Maria Engström och Therese Norrman, Akademiska barnsjukhuset, Centrala barnhälsovården, Therese Skogh, Uppsala kommun och Dan Hammarström, Ekeby hälsocenter

Sammanfattning: Det är väl känt att barn som lever i familjer där det förekommer ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, extrem stress hos föräldrarna, missbruk eller våld löper större risk för att själva utsättas för våld och försummelse och för sämre fysisk och psykisk hälsa.
BarnSäkert-2 är ett samarbete mellan Barnhälsovården och Socialtjänstens förebyggande verksamhet i Region Uppsala och har bedrivits som pilotprojekt vid åtta barnavårdscentraler (BVC) sedan 2019.  Det övergripande målet är att främja barns hälsa, förebygga ohälsa och minska risken att barn far illa. Genom att öka uppmärksamheten för psykosociala riskfaktorer och öka tillgängligheten i barnhälsovården för familjer som har särskilda behov eller riskerar sämre hälsa bidrar BarnSäkert-2 till en mer jämlik hälsoutveckling.

Beskrivning: BarnSäkert-2 bygger på arbetsmodellen Safe Environment for Every Kid (SEEK). en modell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer (ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk av alkohol och våld i nära relationer), i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa och erbjuda hjälp till åtgärd. Alla föräldrar som kommer till barnhälsovården vid sex ordinarie besök (6-8 veckor, 4 månader, 10 månader, 18 månader, 2.5 och 4 år) erbjuds  att besvara ett frågeformulär för att identifiera ovannämnda psykosociala riskfaktorer och erbjuda föräldrarna rätt stöd och hjälp utifrån sina behov och önskemål.
Informationen som framkommer från SEEK-modellen flätas in i hälsosamtalet som BHV-sjuksköterskan har med familjen vid alla besök. Med hjälp av motiverande samtal, och med ett tydligt fokus på barnets hälsa och livsvillkor, samtalar BHV-sjuksköterskan med familjen om hälsa och livsstil utifrån svaren i formuläret. Risk- och skyddsfaktorer identifieras, och vid behov erbjuds familjen råd, stöd och hänvisning/remittering till stödjande insatser inom Regionen och kommunen såväl som inom idéburna organisationer. Vid behov kan barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet erbjuda gemensamma hembesök för att ytterligare kartlägga familjens behov. Innehållet i hembesöken utgår från barnhälsovårdens och socialtjänstens respektive kompetens. Hembesök kan erbjudas under hela förskoleperioden. Det är BHV-sjuksköterskans och familjebehandlarens gemensamma bedömning  tillsammans med varje specifik familj som avgör antalet hembesök och tidsintervall mellan besöken, men rekommendationen är 1-3 extra hembesök och med ett intervall på två till fyra veckor.
Barnavårdscentralerna som deltar i projektet representerar geografiska områden med ett brett spektrum av socioekonomiska och sociodemografiska förhållanden, och når på så sätt ett tvärsnitt av befolkningen.
Till och med december 2020 hade 2360 föräldraformulär (1885 mödrar och 575 fäder) inkommit. Preliminära resultat visar att någon av de  efterfrågade riskfaktorerna förekom hos knappt hälften av alla föräldrarna. Analyser tyder också på att andelen familjer som lever med psykosociala riskfaktorer är relativt lika oavsett var ett BVC är beläget. Arbetssättet kan således bidra till en jämlik hälsovård utifrån den individuella familjens behov och förutsättningar.

Presentationen belyser hur de profesionella inom barnhälsovården och socialtjänsten upplever arbetet med BarnSäkert-2 och hur enskilda familjers livssituation har påverkats genom arbetssättet.

Anknytning till artikel 24:
Presentationen belyser hur enskilda familjers livssituation har påverkats genom arbetssättet. Analyser visar att andelen familjer med psykosociala riskfaktorer är relativt lika oavsett var ett BVC är beläget. Arbetssättet kan således bidra till en jämlik hälsovård utifrån varje familjs behov och förutsättningar. Eftersom arbetssättet når alla barn 0-4 år och deras föräldrar bidrar arbetssättet till en jämställd hälsovård där flickors och pojkars hälsa och utveckling är i fokus.