40 – Vad tänker ungdomar i Östergötland om Coronapandemin, psykisk ohälsa och hur man vill söka vård?

13-18
Hanna Henriksson och Emma Hjälte, Region Östergötland

Sammanfattning: I Östergötlands ungdomsenkät Om mig 2020 fick ungdomarna möjlighet att svara på om Coronapandemin påverkat dem och även beskriva på vilket sätt de påverkats. Svaren visar att ungdomarna påverkats både negativt och positivt på många olika sätt, t ex genom skolrelaterade förändringar, minskade sociala kontakter och inställda fritidsaktiviteter. Ungdomarna har också fått beskriva hur de vill söka vård och vad de tror att psykisk ohälsa beror på.

Beskrivning: Ungdomsenkäten Om mig är en webbenkät till ungdomar i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet i Östergötland. Resultaten från enkäten ger en bra bild av hälsa och livsstil bland Östergötlands ungdomar och utgör ett kunskapsunderlag för uppföljning och förbättringsarbeten inom kommun, skolor och regionen. Enkäten ger också ungdomarna en möjlighet att var delaktiga och göra sin röst hörd i sin kommun och skola. För att uppnå det låter vi ungdomar delta i hela processen i allt ifrån att ta fram frågor till att tolka resultat och delta i förbättringsarbeten.

Coronapandemin har påverkat livet och samhället på många olika sätt, inte minst för unga.  Undervisningen har delvis skett på distans, sociala kontakter har minskat och många fritidsaktiviteter och resor har ställts in. I enkäten 2020 fick ungdomarna därför svara på frågan ”Har Coronapandemin påverkat dig negativt och/eller positivt på något sätt?” Därefter fick ungdomarna möjlighet att med egna ord beskriva på vilket sätt de har påverkats.

Svaren visar att det är många ungdomar som upplevt att de har påverkats negativt av Coronapandemin. I genomsnitt uppger 68 procent av de svarande att de har påverkats lite eller mycket negativt av pandemin. Det är fler tjejer som upplever negativ påverkan jämfört med killar och ungdomar med annan könsidentitet. Ungdomarnas svar om negativ påverkan är ofta relaterade till mindre sociala kontakter och inställda sport- och fritidsaktiviteter

Det finns också många ungdomar som upplever att pandemin har haft en positiv inverkan i deras liv.  I genomsnitt uppger 35 procent att de påverkats lite eller mycket positivt. Detta svar är vanligare bland tjejer och ungdomar med annan könsidentitet. Det är också fler ungdomar i gymnasieskolan som uppger positiv påverkan av pandemin jämfört med grundskoleelever. Ungdomarnas svar om positiv påverkan är ofta relaterade till distansundervisning och mer umgänge med familj och vänner.

I enkäten 2020 fick ungdomarna även besvara frågan hur de skulle vilja kontakta vården vid behov av hjälp och stöd. Svaren visar att de flesta vill ringa. Men många vill också skicka sms, använda en app/internet, maila eller gå till en drop-in mottagning.

Psykisk hälsa är en annan fråga som ungdomarna tycker har stor betydelse för hur de mår. I ungdomsenkäten har de fått beskriva både upplevelsen och innebörden av psykisk ohälsa, vad den beror på och vad de ser för behov av stöd och kunskap för att unga ska kunna må bättre.

Anknytning till artikel 24: Vi kommer att knyta an till barnkonventionens artikel 24 genom att lyfta ungdomarnas egna tankar och beskrivningar av hur de påverkats av Coronapandemin och vilka behov och önskemål de uttrycker om sitt liv och hälsa. Vi kommer också att visa ungdomarnas egna önskemål om hur de vill kontakta vården och ungdomars tankar om vad psykisk ohälsa beror på och vilket stöd som behövs för att må bättre.