44 – Artikel 24 från ett tillsyns- och tillståndsperspektiv

Åldersövergripande arbete

Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef och Emil Mesaros, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Sammanfattning: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns till för dem som behöver vård och omsorg, det vill säga brukarna och patienterna. Varje år har IVO kontakt med 3 000 barn och ungdomar för att hämta in deras synpunkter. Deras berättelser speglar det som fungerar bra inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Men också det som inte fungerar bra. Med hjälp av tillsyn kan IVO bidra till ett stärkt barnrättsperspektiv.

Beskrivning: I ett samtal beskriver Emil Mesaros, inspektör på IVO och Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef på IVO hur tillsyn bidrar till bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering.

De ger bland annat exempel på några av de tillsyner som bidragit till att fokus riktats mot barns möjligheter att få överleva, växa och utvecklas i ett sammanhang av fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. De samtalar även om hur samverkan och helhetsperspektiv är nyckelord i arbetet för att få önskvärd effekt.

Ett av exemplen de beskriver är tillsynen av hur vård och omsorg samverkar gällande barn med psykisk ohälsa – en tillsyn där IVO först pratade med barnen och dess vårdnadshavare. I dialog med representanter från såväl vård- och omsorgsgivare genomfördes därefter tillsynen. Bristerna visar att vård och omsorgen i alla delar inte lever upp artikel 24 i barnkonventionen vad gäller barnets rätt till sjukvård och rehabilitering för att få bästa uppnåeliga hälsa.

De beskriver också hur vi med tillsynen vill stärka barnets röst i socialtjänstens handläggning samt på SiS särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas.

IVO beskriver även hur tillsynsmetoderna utvecklas för att kunna bli effektivare och räcka till för fler. Allt fler tillsyner blir datadrivna vilket ställer stora krav på att barnrättsperspektivet vägs in från början. Vi beskriver hur vi använder indikatorer för kvalitets- eller patientsäkerhetsrisker i en datadriven riskbaserad tillsyn av sjukhus.

Vi belyser även hur tillsynen kan ha ett proaktivt och främjande arbete genom att beskriva andra exempel på hur tillsynen bidragit till ett stärkt barnrättsperspektiv. Ett sådant är tillexempel det lärande som följde av IVO:s tillsyn av ärendet som i media benämns Lilla Hjärtat.

Anknytning till artikel 24: Genom att använda barnkonventionen i tillsyn av vård och omsorg bidrar IVO till att barn får bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering i kontakter med  hälso- och sjukvård och socialtjänst.