42 – Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan, ett utökat hembesöksprogram42 – Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan, ett utökat hembesöksprogram

0-5

Anna-Maria Troedsson, Projektledare Skånes Kommuner, Anna Maria Öhman BHV-sjuksköterska Team Solstrålen,  Caroline Ekstrand Föräldrastödjare Team Ystad,  Cecilia Börjesdotter Randau Barnmorska Team Bjuv, Kristina Haggård Tandsköterska Oral Care, Elisabeth Mangrio Docent Malmö Universitet

Sammanfattning: I en tid av oro och social distansering har Växa Tryggt utgjort en fast punkt och ett stöd i föräldraskapet för förstagångsföräldrar. Familjens närmsta nätverk har inte kunnat vara fysiskt närvarande för att avlasta och många föräldrar har ett stort behov av att diskutera frågor kopplade till sitt barns hälsa och den nya rollen som förälder. De tvärprofessionella besöken via Växa tryggt har då än mer än tidigare utgjort en trygghet för föräldrar.

Beskrivning: Växa tryggt har för många föräldrar inneburit en stabil arena av hälso- och sjukvårdsrådgivning och föräldraskapsstöd. Under pandemin har Växa tryggt fortsatt mer eller mindre som vanligt med sex hembesök i samverkan mellan mödra- och barnhälsovård, tandvård och socialtjänst. Det tvärprofessionella arbetet har inneburit stora vinster bland annat i form av kunskapsöverföring vilket stärkt kompetensen hos medarbetarna men även bidragit till en ökad tillit mellan medarbetare från de olika verksamheterna.  Detta är även något som kommer andra familjer som inte deltar i Växa tryggt till gagn.  En annan stor vinst i pandemins kölvatten har varit det tidiga hembesöket med barnmorska, där båda föräldrar varit lika viktiga och fått prata om sina respektive förlossningsupplevelser och blivit bekräftade i det. Amningsstöd i samverkan MHV och BHV har också tagits upp som en framgångsfaktor, vilket också bidragit till en ökad samsyn och likformighet av det amningsstöd som ges i MHV och BHV.

Att föräldrastödjare tidigt är med och deltar vid fyra av hembesöken ger också möjlighet för föräldrarna att vid behov tidigt erbjudas stöd i sitt föräldraskap eller i relationen mellan föräldrarna. Föräldrastödjaren kan också vägleda föräldrarna kring vilka möjligheter till stöd som finns i samhället och förhoppningen är att det ska leda till en ökad tillit till samhället och myndigheter i stort,

En viktig del i teamens arbetssätt har från starten varit att även inkludera den icke-födande föräldern varför besöken i så stor uträckning som möjligt bokas när båda föräldrarna är hemma. Detta har visat sig vara extra viktigt under pandemin, då hälso- och sjukvården velat minimera antal besökare och den icke-födande föräldern inte alltid varit välkommen.

En viktig del av att stärka nyblivna föräldrar i sitt föräldraskap är att på olika sätt stödja det positiva samspelet mellan föräldrar och barn. Ett sätt att stärka det är med gemensamma läsupplevelser. I Växa tryggt ingår två böcker, där föräldrarna uppmuntrats till att läsa med sitt barn för att stärka språkutvecklingen men även för att utveckla sitt föräldraskap.

Anknytning till artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och i Växa tryggt får barnet sex hembesök i samverkan under sina första 15 månader. För att säkerställa tillfredsställande hälso- och sjukvård för mödrar före och efter förlossningen kommer barnmorskan som den gravida kvinnan gått hos under graviditeten också med hem på det första hembesöket när barnet är 1–2 veckor. Barnmorskan fokuserar på båda föräldrarna kopplat till föräldraskap och deras förlossningsupplevelse men också specifikt på kvinnan kopplat till hennes hälsotillstånd efter förlossningen. Barnmorskan och BHV-ssk kommunicera stödjande och stärkande med kvinnan och hennes partner gällande amning.

På det fjärde hembesöket när barnet är åtta månader pratar BHV-ssk om barnsäkerhet och om hur föräldrarna kan förebygga olycksfall.

Föräldrastödjaren erbjuder föräldrarådgivning tidigt och vägleder föräldrarna i hur de kan stödja barnets utforskande, tyda barnets signaler och att sätta ord på dess känslor.